PAZIŅOJUMS par tirgus izpēti. Semināra organizēšana sievietēm un vīriešiem par reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem.

Ciblas novada pašvaldības projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros veic tirgus izpēti Nr. CNP-2019/ESF-13 par informatīvi izglītojoša semināra organizēšanu par reproduktīvo veselību.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 16.septembrim, plkst. 14:00. Pretendents nosūta ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv vai iesniedz piedāvājumu personīgi / nosūta pa pastu Ciblas novada pašvaldībai („Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706).

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Ar tirgus izpētes Nr. CNP-2019/ESF-13 noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Uz augšu