PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI Peldēšanas apmācības treneris.

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus izpēti Nr. CNP-2019/ESF-15 „Peldēšanas apmācības treneris” projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 24.septembrim, plkst. 14:00. Pretendents nosūta ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv vai iesniedz piedāvājumu personīgi / nosūta pa pastu Ciblas novada pašvaldībai („Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706).

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv Ar tirgus izpētes Nr. CNP-2019/ESF-15 noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Uz augšu