Tirgus izpēte Identifikācijas Nr.: CNP-2019/ERAF-17. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūvei Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP-2019/ERAF-17 „Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūvei Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ( Nr. 5.6.2.0/16/I/006) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 18.oktobrim, plkst. 14:00. Pretendents nosūta ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv vai iesniedz piedāvājumu personīgi / nosūta pa pastu Ciblas novada pašvaldībai („Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706).

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv Ar tirgus izpētes Nr. CNP-2019/ERAF-17 noteikumi pielikumos:

Paziņojums.

Būvprojekts.

Titullapa.Paskaidrojuma raksts_Z_16

CD-0 (1)_Z_16

CD-1 V3_Z_16

CD-2_Z_16

Darbu daudzumi.

Uz augšu