Ciblas novada pašvaldības 2015. gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu pieņemšanas datums Saistošo noteikumu nosaukums
14. 28.12.2015 Nr.14. „PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ”
9.24.09.2015Nr.9. Grozījumi Ciblas novada pašvaldības 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.1 “Ciblas novada pašvaldības budžets 2015.gadam”.
 7.28.05.2015 Nr. 7. ‘’Grozījumi Ciblas novada domes 2015. gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ‘’Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā’’’’
6. 28.05.2015 Nr. 6. Grozījumi 2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 16 ‘’Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā’’
5.23.04.2015Nr. 5. Grozījumi Ciblas novada pašvaldības 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.1 “Ciblas novada pašvaldības budžets 2015. gadam”.
4.26.03.2015Nr. 4. Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvalības administratīvajā teritorijā. Aktuālā redakcija.
4.26.03.2015Nr. 4. Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvalības administratīvajā teritorijā.
3. 28.01.2015. Nr.3. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem’’ projekta paskaidrojuma raksts.
3. 28.01.2015 Nr.3. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.2 ‘’Par pašvaldības pabalstiem’’.
2. 28.01.2015 Nr.2. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.1 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem’’.

Ciblas novada pašvaldības 2014. gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu pieņemšanas datums Saistošo noteikumu nosaukums
 11.07.11.2014  Nr.11. „Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novadā”.
 10. 25.09.2014Nr.10. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumus Nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem”.
 9. 25.09.2014Nr.9. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumus Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ciblas novadā”.
7.26.06.2014Nr.7. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumus Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ciblas novadā” projekta paskaidrojuma raksts.
7.26.06.2014Nr.7. Grozījumi Ciblas novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumus Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ciblas novadā”
5. 24.04.2014Nr.5. „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ciblas novadā” projekta paskaidrojuma raksts.
5.27.03.2014Nr.5. „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ciblas novadā”
4.27.02.2014 Nr.4„PAR CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM” projekta paskaidrojuma raksts.
4.27.02.2014 Nr.4 „PAR CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”.
3. 27.02.2014  Nr.3 “”Par 2009.gada 26. novembra saistošie noteikumu Nr.8” „Par licencēto makšķerēšanu Lielajā Ludzas ezerā”’’atcelšanu” projekta paskaidrojuma raksts.
3.27.02.2014 Nr.3 “”Par 2009.gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr.8 ” “Par licencēto makšķerēšanu Lielajā Ludzas ezerā” atzīšanu par spēku zaudējušiem’’
2. 23.01.2014. Nr.2 ’’Par pārējiem pabalstiem Ciblas novadā’’ projekta paskaidrojuma raksts.
2. 23.01.2014. Nr.2 „PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ”
1.23.01.2014.Nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem’’ projekta paskaidrojuma raksts
1.23.01.2014.Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ciblas novadā”

Ciblas novada pašvaldības 2013. gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu pieņemšanas datums Saistošo noteikumu nosaukums
7.26.09.2013 Nr. 7 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Ciblas novadā” (paskaidrojuma raksts)
6.26.09.2013 Nr. 6 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”   (paskaidrojuma raksts)
5. 26.09.2013 Nr.5 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Ciblas novadā”   (paskaidrojuma raksts)
4.26.09.2013Nr. 4 “Par sabiedrisko kārtību Ciblas novadā”·   (paskaiddrojuma raksts)
3. 25.04.3013 Nr. 3 “Grozījumi”PAR PĀRĒJIEM PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ””
2. 11.07.2013Nr. 2 “Grozījumi “Ciblas novada pašvaldības nolikums””
1.27.06.2013.Nr. 1 „CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
1.24.01.2013Nr.1 “Nekustamā īpašma nodokļa piemērošana”

Ciblas novada pašvaldības 2012. gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu pieņemšanas datums Saistošo noteikumu nosaukums
1.26.01.2012.Nr. 1 pielikums „2012.gada budžets”
1.26.01.2012.Nr. 1 „Ciblas novada pašvaldības budžets 2011.gadam”

Ciblas novada pašvaldības 2011. gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu pieņemšanas datums Saistošo noteikumu nosaukums
6.29.06.2011.Nr. 6 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
5.29.06.2011.Nr. 5 „Par Ciblas novada nodevām”
4.28.04.2011.Nr. 4 „Par pabalstiem Ciblas novadā”
3.28.04.2011.Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ciblas novadā”
2.28.04.2011.Nr. 2 „Par simbolikas izmantošanu Ciblas novadā”

Ciblas novada pašvaldības 2010. gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu pieņemšanas datums Saistošo noteikumu nosaukums
16.28.12.2010.Nr. 16  „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ciblas novadā”
15.28.12.2010.Nr. 15 „Grozījumi „Ciblas novada pašvaldības nolikums””
11.27.09.2010.Nr. 11 „Par aprūpes mājas darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtība Ciblas novadā”
1027.08.2010.Nr. 10 „Grozījumi „Par laivu, kuteru un cita ūdenstransporta, sauszemes transporta turēšanu un izmantošanu Ciblas novada publiskajos ūdeņos un to krastos””
9.27.08.2010.Nr. 9 „Grozījumi „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā””
6.29.06.2010.Nr. 6  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā”
5.27.05.2010.Nr. 5 „Par laivu, kuteru un cita ūdenstransporta, sauszemes transporta turēšanu un izmantošanu Ciblas novada publiskajos ūdeņos un to krastos”
4.27.05.2010.Nr.4  „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Ciblas novadā”
3.31.03.2010.Nr. 3 “Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”
2.18.02.2010. Nr. 2 „Grozījumi „Ciblas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””

Ciblas novada pašvaldības 2009. gada saistošie noteikumi

22.12.2009   Ciblas novada sabiedriskās kārtības noteikumi

26.11.2009    Grozījumi Pašvaldības Nolikumā (Iestaades)

26.11.2009    Grozījumi sociālās palīdzības nolikumā

26.11.2009    Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Lielajā Ludzas ezerā

30.09.2009    Saistošie noteikumi nr. 3 (Par sociālās palīdzības pabalstiem)

06.08.2009    Pasvaldības Nolikums Teritorialais iedalījums

Uz augšu