Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Par Latvijas un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

Ārlietu ministrija informē, ka 2013. gada 6. jūnijā stājas spēkā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

Vienošanās mērķis ir veicināt parrobežas reģionālo sadarbību, sociālo un kultūras apmaiņu, kā ari ekonomiskos kontaktus, vienkāršojot Latvijas un Krievijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējos braucienus.

Pierobežas teritoriju iedzīvotaji – Latvijas Republikas pilsoņi, Krievijas Federacijas pilsoņi, kā arī trešo valstu pilsoņi un personas bez pilsonības, kuri pastāvīgi un likumīgi dzīvo pierobežas teritorijās. Bez maksas tiks izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas personām, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijās ne mazāk kā 3 gadus:

viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas viņa apgādībā/aizbildnībā, neatkarīgi no pierobežas teritorijās nodzīvotā laika. Laulības, radniecība ir dokumentāli jāpierāda. Par laulāto tiek uzskatīta arī persona ar kopīgi deklarēto dzīvesvietu.

Atļaujas dos iespēju to turētājiem ieceļot un uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu laikā.

Latvijas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem atļaujas izsniegs Krievijas Federācijas vēstniecība Rīgā un Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī.

Minētās diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz atļaujas, pamatojoties uz iesniegtajiem pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem.

Vienošanās 4. pants paredz, ka sarakstus sastāda pierobežas teritoriju vietējo pašvaldību institūcijas, pārbaudot sarakstos norādāmo ziņu pilnību un pareizību.

Sarakstus ar novada pašvaldības pavadvēstuli papīra un elektroniskā formā pašvaldība tiesīga iesniegt vienu reizi ceturksnī. Tagad tie tiks gatavoti un iesniegti līdz 01.10.2013. u.tt.katru ceturksni vienu reizi ceturkšņa beigās.

Minētie saraksti tiek iesniegti otras Puses vietējās pierobežas satiksmes atlauju izsniedzējām institūcijām saskaņošanai. Sarakstu apmaiņas kārtību Puses saskaņo pa diplomātiskajiem kanāliem. Saraksti tiek saskaņoti 20 kalendāro dienu laikā.

Pamatojums (KO APLIECINA DOKUMENTI VALSTS VALODĀ) pierobežas teritoriju iedzīvotāju iekļaušanai sarakstos ir tad, ja šīm personām otras valsts pierobežas teritorijā ir:

nekustamais īpašums,
dzīvo radinieki (tuvi radinieki – vienas Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ar otras Puses valsts pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir šādas radnieciskas attiecības: laulātie, bērni (tai skaitā adoptētie), vecāki (tai skaitā aizbildņi un aizgādņi), vecāsmātes un vectēvi, mazbērni, brāļi un māsas;
atrodas radinieku apbedījumi
vai nepieciešams šķērsot robežu, lai saņemtu medicīnisko palīdzību,
piedalītos kultūras, izglītības, sporta pasākumos, ko regulāri rīko pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, vai to organizēšana
uzturētu kontaktus saimnieciskajā jomā (bez tiesībām strādāt algotu darbu).

4 Pierobežas teritorija attiecas arī uz Latvijas Republikas Ciblas novada pagastiem – Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes;

Pierobežas teritorija Krievijas Federācijā:

 1. Krasnogorodskas rajona pilsēta Krasnogorodska;
 2. Krasnogorodskas rajona pagasti – Pograņičnоjes, Krasnogorodskas, un Partizanskojes;
 3. Opočkas rajona pagasti – Variginas, Makušinas un Prigorodnajas;
 4. Ostrovas rajona pilsēta Ostrova;
 5. Ostrovas rajona pagasti – Berežanskas un Goraju;
 6. Palkinas rajona pilsēta Palkina;
 7. Palkinas rajona pagasti – Kačanovas, Rodovas, Palkinas, Novousitvas, Vasiļjevas un Čerskas;
 8. Pečoru rajona pilsēta Pečori;
 9. Pečoru rajona pagasti – Lauru, Krupas, Novoizborskas, Izborskas, un Paņikoviču;
 10. Pitalovas rajona pilsēta Pitalova;
 11. Pitalovas rajona pagasti – Gauru, Linavas, Nosovas, Skadinas, Tuļinas, Višgorodokas un Utrojas;
 12. Sebežas rajona pilsētas – Sosnovij Bor un Sebeža;
 13. Sebežas rajona pagasti – Sebežas un Mostiščes.
Uz augšu