Tiek izstrādāts Reorganizācijas plāns

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Veidojot jauno Ludzas novadu, kurā iekļausies arī Ciblas novada pašvaldība, jāizstrādā Reorganizācijas plāns.

2021. gada 25. februārī Ciblas novada pašvaldības Domes sēdē Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska deputātus informēja, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, Ciblas novada pašvaldības pienākums ir Reorganizācijas plānam sagatavot vairākas sadaļas. Tās jāiesniedz iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

Domes sēdē 25. februārī tika apstiprināta Ciblas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa. Pielikumos ietverta šāda informācija:

  • par pašvaldības institūcijām (uzrādot darbinieku skaitu) – 1.pielikums;
  • par pašvaldības mantu (būves, dzīvokļa īpašumi, zemes vienības, kustamie īpašumi – transports u.c.) – 2.pielikums;
  • par pašvaldības saistībām (aizņēmumi, galvojumi, ES fondu u.c. projekti – īstenoti pēdējo 5 gadu laikā un vēl īstenošanas stadijā esošie u.c.) – 3.pielikums.

Sagatavojot jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē Reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.

Uz augšu