LĪDZ 5. JŪNIJAM pagarināta pieteikšanās jaunas biznesa idejas

Domes sēdē 30.martā deputāti apstiprināja „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansēšanas nolikumu”. Tajā noteikta kārtība, kādā tiek piešķirts Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums Ciblas novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību (turpmāk – MVK) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai minētā konkursa ietvaros Nolemts LĪDZ 5. JŪNIJAM PAGARINĀT PIETEIKŠANOS šim projektu konkursam – sakarā ar lauksaimnieciskajai ražošanai šopavasar nelabēlīgiem laika apstākļiem, kā dēļ no vairākiem potenciālajiem pretendentiem izskanēja lūgums pagarināt pieteikšanos. Minēto līdzfinansējumu pašvaldība varēs piešķirt uzņēmumiem (SIA, IK, z.s.) un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Pieejamais finansējums Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa ir 3000 eiro, tie nāks no pašvaldības Attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem. Atbalsts būs pieejams projektiem, kas Ciblas novadā tiks realizēti 2017. gada laikā. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, zemnieku saimniecība) un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu. Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt uzņēmumi, kuri atbilst MVK kategorijas nosacījumiem un kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ciblas novadā vai fiziskas personas ar savu biznesa ideju, ja personas deklarētā adrese ir Ciblas novads vismaz 12 mēneši. Ir 3 ierobežojumi, kas liegs komercsabiedrībai piedalīties konkursā: maksātnespēja u.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos nomaksāti nodokļi un nodevas; tikuši piemēroti Krimināllikumā noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Viens uzņēmums vai fiziska persona konkursa kārtībā var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam. Komisija var lemt par finansējuma citādu sadalījumu, atkarībā no iesniegto projektu kvalitātes. Attiecināmās izmaksas: palīgiekārtu, materiālu, instrumentu, informācijas un telekomunikāciju, tehnoloģiju iegāde, modernu tehnoloģisko iekārtu iegāde, pieslēgumu būvniecība, rekonstrukcija un remonts, ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts, informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mārketinga pasākumu izmaksas. Pieteikuma iesniegšana Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam” un iesniedzams (var iesūtīt pa pastu) Ciblas novada pašvaldības administrācijā („Domes nams”, c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706). Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi marite.romanovska@inbox.lv. Projektu pieteikumus pieņem līdz 2017.gada 5. jūnijam.Projektu aizstāvēšana notiks 9. jūnijā, plkst.10:00. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt pašvaldības Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē vai pašvaldības mājas lapā internetā www.ciblasnovads.lv Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kam jāpievieno daži pielikumi. Dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Nolikuma prasībām. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno visi pielikumi: projekta vadītāja un dalībnieku CV; komercsabiedrības vadītāja rakstisks apliecinājums, ka komercsabiedrība samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (Ja iesniedzējs ir juridiska persona); projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt konkrētā projekta īstenošanu; cita informācija, kas sniedz priekšstatu par komercsabiedrības saimniecisko darbību un plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību; apliecinājums par sniegtās informācijas atbilstību patiesībai. Līdzfinansējuma izlietojums Pašvaldība viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz attīstības nodaļai atskaites par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pašvaldībai (Attīstības nodaļai) un konkursa komisijai ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas līdz termiņam, kas aptver 2 gadus pēc projekta īstenošanas beigu datuma. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.

Biznesa_ideju_konkurss.docx
Biznesa_ideju_veidlapa.docx
Finansu_atskaite.docx
Saturiska_atskaite.doc
Ciblas gerb
Uz augšu