Pieteikšanās platību maksājumiem atvērta

Kādas izmaiņas ir tiešo maksājumu saņemšanā? Lauksaimnieks informāciju par atsevišķiem zemes gabaliem vienotajā iesniegumā sniedz atbilstoši zemes izmantošanas veidam un audzētajam kultūraugam, norādot tā kultūrauga kodu, kas ir iesēts, vai aug līdz 25. jūnijam un dominē līdz 31. augustam, pārsniedzot 60% no laukā augošajiem augiem, tajā skaitā starp tiem, kas iesējušies dabiski. Kādas izmaiņas attiecas uz zālaugu audzētājiem? Lauksaimniecības zemi, kurā sēj vai audzē stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus, iesniegumā deklarē kā ilggadīgo zālāju, ja: – iepriekšējā gadā platība tika deklarēta kā ilggadīgais zālājs; – vismaz 5 iepriekšējos gadus pēc kārtas audzēja dabiski veidojušās (pašiesējušās), vai kultivētas (sētas) stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus (arī tad, ja šajā laikposmā zālāju platība, izņemot aizsargājamo ekoloģiski jutīgo zālāju platību, bija uzarta un sākotnēji augušās zāles lopbarības vietā ir iesēta cita zāles lopbarība). Ja lauksaimniecības zemes platība gadā pirms un pēc nedeklarēšanas perioda vienotajā iesniegumā ir deklarēta kā stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu aizņemta platība atbilstoši kultūraugu kodiem 710 (ilggadīgie zālāji) vai 720 (aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu maisījums), to uzskata par stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu aizņemtu platību tajā gadā, kad šī platība netiek deklarēta vienotajā iesniegumā. Precizēti labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi Noteikumos noteikts, ka tieši vai netieši neievada pazemes ūdeņos piesārņojošās vielas, kas minētas normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, un šīs vielas saturošus produktus, tostarp degvielu, eļļu un smērvielas, notekūdeņus, mēslošanas līdzekļus, augu aizsardzības līdzekļus, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, biocīdus, ja nav saņemta atbilstoša atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Minētās vielas un tās saturošie produkti ir lietojami vai uzglabājami veidā, kas nepieļauj šo vielu netiešu noplūdi pazemes ūdeņos. To tvertnēm, konteineriem un iepakojumam ir jābūt cieši noslēgtiem, bez sūces vai mehāniskiem bojājumiem, un tos glabā uz pamata, kurā nav plaisu, lai nepieļautu šo vielu nonākšanu zemē un izsūkšanos cauri augsnei vai nogulumiežiem. Kādus kultūraugus varēs deklarēt kā starpkultūras? Kā ekoloģiski nozīmīgu var deklarēt platību, ko aizņem maisījumā sēti vismaz divi starpkultūru augi – vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi, kas iesēti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim, ja sējums saglabāts vismaz līdz 31. oktobrim. Platība uzskatāma par ekoloģiski nozīmīgu, ja vienotajā iesniegumā par kārtējo un iepriekšējo gadu attiecīgajā laukā deklarētais galvenais kultūraugs un starpkultūras augs pieder pie atšķirīgām sugām. Starpkultūru sēklu maisījumā katra kultūrauga sēklu masas īpatsvars veido vismaz 20% vai katra kultūrauga skaita īpatsvars veido vismaz 20%. Piemēram, ja saimniecībā līdz 1. septembrim pēc galvenā kultūrauga (piem., kviešiem) novākšanas iesēj zaļmēslojumam vīķauzas, kuru sēklu procentuālā attiecība ir 25% vīķi un 75% auzas, tad šo platību var deklarēt kā starpkultūru, kuru augsnē iestrādā pēc 31. oktobra. Starpkultūras 1 m2 platība atbilst 0,3 m2 ekoloģiski nozīmīgai platībai. Precizēta prasība jauno lauksaimnieku atbalstam Jauno lauksaimnieku atbalsts juridiskajai personai tiks piešķirts, ja to kontrolē jaunie lauksaimnieki un tiem pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļas un ir paraksta tiesības, vai tie ir vienīgie zemnieku saimniecības īpašnieki ar paraksta tiesībām. Mazo lauksaimnieku atbalsts Mazo lauksaimnieku atbalsta pretendenti, ja neatbildīs nosacījumiem: pieteiks mazāku platību, nebūs nopļauta platība u. c. divus gadus pēc kārtas, tiks izslēgti no atbalsta saņemšanas shēmas. Izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības atbalstā Veikti grozījumi arī MK 07.04.2015. noteikumos Nr. 171. “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, kur noteiktas izmaiņas, pretendējot uz bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu. Atbalsta pretendenti, kuriem ir spēkā esošas saistības, 2017. gadā nevar tās paplašināt (izņemot pieļaujamās 10% robežās). Platības var paplašināt par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām, kā arī, ja 2016. gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet nepieteicās maksājumiem, tad par 2016. gada nosertificēto platību, bez kultūraugu ierobežojuma. Jaunas saistības var uzņemties arī, ja 2017. gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu projektus jaunajiem lauksaimniekiem vai mazo saimniecību attīstīšanu (bez kultūraugu ierobežojuma). Savukārt, ja saimniecība platības, kas iepriekš bija pieteiktas atbalstam pasākumā “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”, pārveido par platību, kas pretendē uz bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu, tad jāievēro, ka nedrīkst pārsniegt iepriekšējo saistību platību, un atbalsts tiks maksāts tikai par dārzeņu, augļu koku vai ogulāju platībām. Sākot no 2018. gada, ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā lauksaimniekam  jānodrošina minimālie ieņēmumi vismaz 200 eiro/ha (pēc 2017. vai 2016. gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem). Izmaiņas nosacījumos bioloģiskajiem lauksaimniekiem, pārņemot saistības Saistību pārņemšanas gadījumā prasība – ne vēlāk kā otrajā saistību gadā apgūtas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pamatiemaņas (izņemot tās saimniecības, kurām ir noslēdzies pārejas periods), apmeklējot vismaz 160 stundu ilgu apmācības kursu par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm – katram saistību pārņēmējam jāizpilda līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada. Ja noteiktajā termiņā mācības nav izietas, tad piemēro samazinājumu (50%). LLKC piedāvā lauksaimniekiem tālmācības mācību kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kuru sekmīgi nokārtojot, var saņemt apliecību. Reģistrācija mācībām un kontaktinformācija pieejama LLKC mājaslapā sadaļā Tālākizglītība. Ierobežojumi, saimniecībā uzturot papuvi Ja atbalsta pretendenta saimniecībā papuves platība aizņem vairāk nekā 25% no kopējās saimniecības aramzemes platības, atbalstu piešķir par to platības daļu, kas nepārsniedz 25% no kopējās aramzemes platības. Kur var pieteikties uz platību maksājumu atbalstu? Platību maksājumu pieteikums jāiesniedz LAD elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS). Iesniedzot pieteikumu elektroniski, lauksaimnieks varēs izvairīties no datu neprecizitātes kļūdām un citām neatbilstībām, jo sistēma savlaicīgi par to brīdinās un dos iespēju tās novērst pirms iesniegšanas. Ja iesniegumā netiks konstatētas neprecizitātes, tad maksājumus varēs saņemt ātrāk. Šajā gadā EPS sniegs arī atgādinājumu, ja lauksaimnieks būs aizmirsis pieteikties uz kādu no iepriekšējā gadā pieteiktajiem atbalstu veidiem. Lauksaimnieks, kura rīcībā ir mazāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes un kurš objektīvu apstākļu dēļ nevar iesniegt vienoto iesniegumu EPS, to var iesniegt papīra formā, līdz 10. maijam iesniedzot pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un lauku bloku kartes izsniegšanu. Palīdzība platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanai EPS LAD reģionālās pārvaldes darbinieki dažādos pagasta centros organizē seminārus, kuros sniedz konsultācijas un palīdz aizpildīt platību maksājumu pieteikumus EPS. Informatīvo semināru un konsultāciju grafiks pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. Savukārt ieteikumus platību maksājumu saņemšanas prasību izpildē un konsultācijas platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā EPS sniedz LLKC sertificēti konsultanti. Lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, sertificēti konsultanti var palīdzēt reģistrēties EPS, izmantojot “Konsultantu moduli” – noslēdzot līgumu ar klientu, lauksaimnieku reģistrē EPS sistēmā un tiek sagatavots platību maksājumu pieteikums. Sertificētu konsultantu saraksts pieejams LLKC mājaslapā www.llkc.lv, kā arī informāciju var saņemt pagastu centros pie lauku attīstības konsultantiem. Aicinām savlaicīgi pieteikties platību maksājumu atbalstam. Ilze SkudraLLKC Augkopības nodaļas konsultante augkopībā

Uz augšu