Pašvaldība dotēs skolēnu darbu vasarā

Ciblas novada pašvaldība arī šogad iesaistīsies skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā – tā organizēs un finansēs nodarbinātības pasākumu skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.Uzņēmēji! Aicinām jūs līdz 15. maijam pašvaldībā pieteikt darbavietas skolēniem. Domes sēdē 27. aprīlī ir pieņemti Noteikumi nodarbības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums tiks organizēts divos apakšpasākumos, kas notiks paralēli visas vasaras laikā. Pirmo apakšpasākumu finansēs pašvaldība un uzņēmēji, otro – pašvaldība sadarbībā ar NVA. Abiem apakšpasākumiem ir vairāki vienādi nosacījumi, bet ir arī atšķirīgi. Vienotie ir šādi: Abos apakšpasākumos atlīdzība par nostrādāto mēnesi ir EUR 370.00. Darba devējs nedrīkst nodarbināt pirmās pakāpes radiniekus: bērnus, brāļus/māsas. I apakšpasākumā pašvaldība dotēs 6 skolēnu darbavietas (pa 1 Blontu, Pušmucovas, Līdumnieku un Zvirgzdenes pag., 2 darba vietas Ciblas pagastā). Darba devējs ir tiesīgs nodarbināt skolēnu pilnu darba dienu (pilngadību nesasniegušie strādā 7 stundas dienā) vienu mēnesi. Gadījumā, ja uzņēmēju aktivitāte būs zema, finansējums tiks pārcelts uz II apakšpasākumu. Bet, ja uzņēmēju piedāvāto darbavietu skaits pārsniegs finansējuma apjomu, darbavietas tiks sadalītas proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem. II apakšpasākumā pašvaldība un NVA finansēs 10 darbavietas (pa 2 katrā novada pagastā). Viens skolēns, ja tas vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie darba devēja tiks nodarbināts 7 stundas dienā. Viens skolēns šajā dotētajā darbavietā varēs strādāt ne vairāk kā vienu mēnesi. Finansēšanas modelis ir šāds: pašvaldība noslēdz ar darba devēju Pakalpojuma līgumu (pēc noteikta parauga), kurā apņemas izmaksāt finansējumu dotācijas veidā noteikumos minētā apmērā. I apakšpasākumā pašvaldība dotē algu, bet darba devējam jāsedz VSAOI. Savukārt otrajā apakšpasākumā pašvaldība skolēna algu maksā 50% apmērā un sedz arī VSAOI, un apmaksā arī nodarbinātā pilngadīgā skolēna obligāto veselības pārbaudi, ja to nosaka likumdošana, bet ne vairāk kā 15 eiro apjomā (otrus 50% algas dotē NVA). Darba devējs slēdz Darba līgumu ar skolēnu, samaksā tam algu un nomaksā VSAOI un citus nodokļus. Līdz katra mēneša 5.datumam darba devējam jāiesniedz pašvaldībai pārskats, pēc tā saņemšanas 10 darba dienu laikā pašvaldība atmaksā darba devējam konkrētu summu. I apakšpasākumā pašvaldība slēgs Pakalpojumu līgumus ar darba devējiem, ja tie pieteiksies līdz 15. maijam. Uzņēmēju saraksts un veicamie darbi pēc 15.maija tiks publicēti pašvaldības mājas lapā (www.ciblasnovads.lv). Skolēni pieteikumus uz abiem apakšpasākumiem varēs iesniegt līdz 19. maijam (otrajam apakšpasākumam pieteikums jāsniedz gan pašvaldībā, gan NVA). Skolēnu pieteikumus vērtēs pašvaldības komisija. Ja pieteiksies vairāk skolēnu, nekā iespējams finansēt to darbu vasarā, priekšroka tiks dota jauniešiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm (prioritātes ir noteiktas nolikuma 3.5.punktā). Pašvaldība skolēniem izsniegs norīkojumus uz darbavietu pie konkrēta darba devēja. Būs nepieciešams vecāku rakstisks apliecinājums (piekrišana), ģimenes ārsta izziņa un elektroniski noformēta algas nodokļa grāmatiņa. Šie dokumenti būs jāiesniedz darba devējam, kad skolēns ieradīsies darbā. Darba devējs noslēgs darba līgumu ar katru skolēnu. Norēķini par skolēnu darbu būs iespējami tikai bezskaidras naudas ceļā, tas nozīmē, ka slēdzot darba līgumu, skolēnam jābūt atvērtam bankas kontam. Šī skolēnu nodarbināšanas pasākuma koordinatora pienākumus veiks izpilddirektore Ināra Sprudzāne. Sīkāk ar skolēnu nodarbinātības nolikumu iepazīties un izdrukāt pieteikuma veidlapas var Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv

Jauniesu_darbs_nol_2017.docx
Ciblas gerb
Uz augšu