Pušmucovas pamatskolā tiek likts pamats turpmākai dzīvei

Pušmucovas pamatskola gaida bērnus, kas vēlētos mācīties 1.klasē un arī pārējās klašu grupās. Pieteikties var līdz augusta pēdējām dienām.

Bērnu izglītošanai Ciblas novada pašvaldība nodrošina mācību grāmatas un darba burtnīcas, visiem – brīvpusdienas un skolēnu autobusus no Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta ciemiem un viensētām, arī no Ludzas. Nodarbības un ārpusstundu aktivitātes tiek pieskaņotas skolas autobusa kustības grafikam.

Gan mācību stundās, gan pēc tām pedagogi ar skolēniem strādā individuāli.

Fotogrāfija – no pašvaldības arhīva.

Pušmucovas pamatskolā 2016./17. mācību gadā zinības apguva 61 skolēns. Skolu absolvēja 11 jaunieši. Izlaidumā viņi pie sporta laukuma iestādīja ceriņus – tā bija jauniešu dāvana savai skolai, kurā gūtas turpmākajām dzīves gaitām tik nepieciešamās pamatzināšanas.

Gandrīz visiem Pušmucovas pamatskolas pedagogiem ir pat divas augstākās izglītības. Augot līdzi laika prasībām, skolotāji paši arvien mācās, apgūst jaunas zināšanas. Piemēram, Elvīra Rimicāne šogad sāka strādāt kā karjeras konsultante visās novada skolās (Ciblā, Pušmucovā, Ezersalā) un arī Ludzas mūzikas pamatskolā – projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aizvadītais mācību gads ieies vēsturē ar to, ka skolā sākās karjeras izglītības projekta realizācija. Ir notikuši vairāki pasākumi, kuros skolēni varēja iegūt izpratni par dažādām profesijām. Piemēram, šopavasar 2. – 3. kl. audzēkņi devās uz tuvējo Mērdzeni, kur interešu kluba “Mozaīka” audējas stāstīja, kā to grīdceliņi. Bērni paši mēģināja tīt auduma atgriezumu un lupatiņu kamolus, vērpt un aust celiņus. Bet 5. – 9. klašu audzēkņi tika iepazīstināti ar friziera profesiju, kad skolā ieradās šī amata pratējas. Šādos pasākumos bērniem ir iespēja gūt kaut nelielu informāciju par dažādām profesijām, kas noderēs nākotnē karjeras izvēles laikā. Visiespaidīgākais laikam bija Tehnobuss, kurā marta beigās varēja iepazīt inženiera un mašīnbūves speciālista profesiju – tas mudina jauniešus skolas laikā pievērsties matemātikai un fizikai.

Tiek uzturētas labas tradīcijas

Skolas kolektīvs, turpinot tradīcijas, ar tematiskiem sarīkojumiem atzīmēja valsts svētkus un gadskārtu svētkus. Mācību gada sākumā pa klasēm tiek sadalīta atbildība svētku organizēšanā. Katra klase un tās audzinātāja apņemas organizēt svētku sarīkojumu. Parasti tiek pieaicināti arī citu klašu skolēni, un rezultātā svētkos iesaistās vai visa skola.

Notikušas arī dažādas starpnovadu sporta sacensības, kurās pušmucovieši guvuši labus rezultātus.

Aktīvi turpina darboties jaunsargu vienība un citi interešu izglītības pulciņi. Pušmucovieši labprāt apmeklē Ludzas mākslas skolas nodarbības, kas organizētas turpat Pušmucovas pamatskolā. Šogad lieli svētki bija teātra pulciņa dalībniekiem, to jau 25 gadus vada Elvīra Rimicāne – pedagoģe un profesionāla aktrise.

Pedagogi priecājas par to, ka ar skolēniem nodarbojas deju pedagoģe Inese Mikaskina un izveidojušies pat divi deju kolektīvi: 5. – 9. klašu  “Māra” un sākumskolas klašu “Mazā Māra”. Dejotāji ir sekmīgi piedalījušies Ludzas apriņķa skolēnu deju kolektīvu sadancī Mežvidos. 5. – 9. klašu  deju kolektīvs “Māra” ar raitiem deju soļiem pārstāvēja Ciblas novadu pasākumā „Latvju bērni danci veda” Kuldīgā šī gada 2.-3. jūnijā. Un kolektīviem ir skaisti tautastērpi, kas darināti ar pašvaldības finansējumu.

Protams, pāri novadiem un visā Latvijā ir skanējušas Pušmucovas bērnu balsis. Daudzi skolēni dzied folkloras kopā “Olūteņi” un grupā “Heijā”, ko vada mūzikas pedagoģe Ināra Dovgiallo.

Skolēnu skaits Pušmucovas skolā ir neliels, tāpēc katram tiek veltīta liela uzmanība, individuāla pieeja. Un atraisās dažādi talanti. Piemēram, šogad kā maza zvaigznīte Latgales novadā uzspīdēja Odrija Mironova, kura reģiona līmenī ieguva I vietu savā vecuma grupā skatuves runas konkursā.

Ikviens skolēns, kurš kārtīgi mācās, pēc Pušmucovas pamatskolas turpina sekmīgi izglītoties vidusskolās. Arī šajā mācību gadā pedagogi varēja priecāties par saviem bijušajiem audzēkņiem, kas nu ir starp labākajiem Ciblas vidusskolas vecāko klašu skolēniem: Maksims Kairovs, Arvis Šmats, Lauris Vonogs, kā arī Ludzas pilsētas ģimnāzijas labākajiem: Aigars Luckāns, Intars Caune. Bijušo audzēkņu sekmes ir kā apliecinājums, ka izglītības kvalitāte Pušmucovas pamatskolā ir pietiekami augsta.

Skolas pedagogi izkopuši Informācijas dienu tradīciju. Šī diena tiek organizēta divas reizes mācību gada laikā: rudenī un pavasarī. Tad skolēnu vecākiem ir iespēja visu dienu atrasties skolā, sekot mācību procesam un galvenais – individuāli aprunāties ar pedagogiem par bērna sekmēm, uzvedību un interesēm. Kopīgi tiek meklēti ceļi, kā bērnu motivēt mācīties labāk u.tml..

Labākie skolēni saņem apbalvojumus

Mācību gada noslēgumā īpašā sarīkojumā tika godināti sekmīgākie un aktīvākie skolēni un viņu pedagogi.No pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai šogad ir piešķirti 3068 eiro, tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem 710 (pērn – 600 €). Naudas balvas summējās par visiem sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās.

Šogad Ciblas novada vispārizglītojošajās skolās īpašus apbalvojumus saņēma izcilākie audzēkņi. Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem “Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās” Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas skolēni, kuri ieguvuši nominācijas, saņem naudas balvas: “Visvislabākais mācībās” – 50 eiro, “Vislabākais mācībās” – 30 eiro, “Labākais mācībās” – 20 eiro, “Vislabākais sportists” – 30 eiro.

Pušmucovas pamatskolā, izvērtējot mācībās gūtās sekmes, par visvislabāko mācībās atzīta Aurēlija Aleksa Puļa (5. kl.), par vislabāko mācībās – Odrija Mironova (5. kl.), par labāko mācībās – Madara Domarka (8. kl.), par vislabāko sportistu – Edgars Ruško.

Bet starp labākajiem (sekmīgākajiem un aktīvākajiem) audzēkņiem Pušmucovas skolas pedagogi min arī Kristiānu Dauksti, kas šogad skolu absolvēja, un vairākus jaunāko klašu audzēkņus: Anastasiju Kapitonovu (3. kl.), Viktoriju Tutani (4. kl.), Markusu Konopļaņinu (2. kl.), kā arī Sintiju Onukrāni (5. kl.).

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu