Atbalstīta Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve

Ir apstiprināts Ciblas novada pašvaldības projekts Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 “Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”, ar ko pašvaldība startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā *.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 31. oktobrim.
Šobrīd notiek būvdarbu iepirkuma dokumentācija sagatavošana, pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas būs precīzi zināmas stadiona pārbūves izmaksas.

Uz projektu attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais finansējums no LEADER – 45 000 eiro. Stadiona pārbūves projektam nepieciešamais līdzfinansējums tiks piešķirts no Ciblas novada pašvaldības budžeta (lēmums par to pieņemts domes sēdē š.g. 28. jūlijā).

* LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitāte (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (4. kārta)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Uz augšu