Apstiprināts Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. gadam

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē, kas notika 2017. gada 21. decembrī, tika apstiprināts Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. gadam 2 869 479 eiro apmērā. Apstiprināts arī pašvaldības speciālais budžets 248 524 eiro apmērā. Ieņēmumi un izdevumi abos budžetos ir līdzsvaroti.

FOTO pēc 21.12.2017 Ciblas novada domes sēdes – deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji.

Lielākie ieņēmumi – no nodokļiem un mērķdotācijām

Pašvaldības budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova domes sēdē deputātiem skaidroja, kā veidojas budžeta ieņēmumi:

1 103 141 eiro jeb 38% – ieņēmumi no nodokļiem (Iedzīvotāju ienākuma nod., Nekustamā īpašuma nod.),

490 844 eiro jeb 17% mērķdotācijas (pedagogu darba samaksa, 5-6 gad. apmācību, izglītības pakalpojumi Ezersalas sk., asistentu pakalpojumu nodrošināšana, dotācija pagaida sabiedriskiem darbiem) – šī summa paredzēta 2018.gada 8 mēnešiem, līdz jaunajam mācību gadam.

796 045 eiro jeb 27% – dažādas dotācijas no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (t.sk. asistenu pakalpojumu nodrošināšana, dotācija pagaida sabiedriskiem darbiem u.c.).

86 800 eiro jeb 12% – pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi.

2018. gads visā Latvijā nāk ar izmaiņām nodokļu sistēmā, ar lielāku minimālo algu un citām finansiālām pārmaiņām, kas ietekmēs arī Ciblas novada pašvaldības budžetu. Finanšu ministrijā veiktajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā jau rudenīt tika noteikts ieņēmumu apmērs katras pašvaldības (arī Ciblas novada pašvaldības) budžetā no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, Nekustamā īpašuma nodokļa, kā arī Valsts budžeta dotācija.

Salīdzinot ar 2017. gada pašvaldības budžetu, jaunajā gadā tas ir par 124 111 eiro lielāks.

Izdevumu plānošana

Budžeta plānošana Ciblas novada pašvaldībā ritēja decembrī, kad domes vadība un speciālisti tikās ar pagastu pārvalžu, komunālā dienesta, izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītājiem. Kopīgi tika spriests par prioritāri veicamajiem darbiem un tam nepieciešamo finansējumu.

Plānojot izdevumus, bija jānodrošina:

* darba algas fonds. Sakarā ar vidējās algas celšanu valstī, visas algas tiks paaugstinātas par 50 eiro (1 likme). Jāpiebilst, ka par 1 darbinieku – autobusa vadītāju – ir samazinājies štata darbinieku skaits;

* finansējums neatliekamiem maksājumiem (elektrība, sakari, degviela);

* finansējums avārijas stāvoklī esošu objektu remontam (piemēram, Ciblas vidusskolas internāta elektroinstalācija);

* nauda pārējiem izdevumiem.

Budžeta izdevumos lielākā summa aizies izglītības jomā – 1 234 770 eiro jeb 43% no kopējā pamatbudžeta.

Attīstībai – 130 000 eiro, tajā skaitā LEADER un LAD projektu līdzfinansēšanai, Attīstības programmas izstrādei, Jauniešu projektu un Jauno uzņēmēju projektu realizācijai.

Komunālajai saimniecībā atvēlēti līdzekļi 261 400 eiro apmērā visiem regulārajiem darbiem: ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīzēm, atdzelžošanas staciju apkopei, citiem profilakses darbiem. Lielākie ieguldījumi plānoti atdzelžošanas stacijas ierīkošanai Ezersalas ciematā – 21 000 eiro, kā arī pašvaldības dzīvokļu remontiem – 7 000 eiro. Paredzēts veikt remontu Ciblas vidusskolas sporta zālē un nomainīt elektroinstalāciju šīs skolas internātā – 3000 eiro.

Lielāki kā citiem gadiem būs izdevumi kultūrai, jo novada pašdarbības kolektīvi piedalīsies starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica” un lielajos Dziesmusvētkos. Kopumā kultūras un sporta iestāžu uzturēšanai un pasākumu rīkošanai plānoti 297 160 eiro lieli izdevumi.

Veselības un ambulatorās ārstēšanas iestādēm plānots tērēt 67 680 eiro.

Sociālajā jomā – ieplānots atbalsts ģimenēm ar bērniem un atbalsts sociāli atstumtām personām, kā arī Sociālā dienesta uzturēšanai.

Visām iestādēm plānots iegādāties dažādu sīku inventāru, mēbeles, datortehnika u.c. Ieplānots finansējums kārtējiem remontiem.

Pašvaldība arī 2018. gadā pildīs saistības, atmaksājot vairāku projektu realizēšanai ņemtos aizdevumus par kopsummā 21 800 eiro: Blontu PII ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projekts (īstenots 2014.g.) – 9530 eiro; Ciblas sporta kompleksa rekonstrukcija (īstenots 2010. g.) – 3280 eiro; Ciblas vsk. siltināšanas projekts (īstenots 2016.g.) – 8720 eiro aizņēmuma apmaksai 2018. gadā.

Speciālais budžets – ceļiem un videi

Apstiprināts pašvaldības speciālais budžets 248 524 eiro apmērā ieņēmumos un izdevumos.

Ieņēmumi veidojas no Dabas resursa nodokļa – 6000 eiro; no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas – 1000 eiro; no Valsts budžeta mērķdotācijas autoceļiem – 163 734 eiro. Atlikums uz gada beigām šajā budžetā – 77 790 eiro.

Izdevumi plānoti šādi: pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai – 221 500 eiro; notekūdeņu apsaimniekošanai – 12 300 eiro; pārējie neklasificētie vides aizsardzības pasākumi – 8060 eiro.

Plānotais Speciālā budžeta atlikums uz 2018. gada beigām – 6 664 eiro.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu