Paziņojums par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Ciblas novada dome 2017. gada 23. novembrī pieņēma lēmumu Nr.15., 14 § „Par Ciblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Programmas izstrādes uzdevumi:

  1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu resursu, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
  2. Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;
  3. Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Ciblas novada plānošanas dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus;
  4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.

Dokumenta izstrādi veiks Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā Darba grupu un pieaicinātie konsultanti.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018. gada oktobrim.

Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Ciblas novada pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv sadaļā Novads/ Attīstības programma.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  1. Piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: no 2018.gada marts – maijs (aptaujas anketas pieejamas novada mājas lapā un novada bibliotēkās);
  2. Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 2018.gada septembris – oktobris);
  3. Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 2018.gada oktobris).

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Ciblas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādei – aizpildot anketu un līdz 15.05.2018. sūtot uz e-pastu  marite.romanovska@ciblasnovads.lv vai iesniedzot bibliotēkās.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska tālr.: 65700844, e-pasts:  marite.romanovska@ciblasnovads.lv .

Aicinām ikvienu iesaistīties Ciblas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē!

Attīstības programmas anketa.doc
Ciblas gerb
Uz augšu