Tiek izsūtīti rēķini par zemes nomu un NĪN maksāšanas paziņojumi

Jau februāra sākumā ir sagatavoti un izsūtīt rēķini personām, kas no Ciblas novada pašvaldības iznomājušas zemes vienības, kā arī Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi. Informāciju par to sniedz Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.

Diemžēl sakarā ar tehniskām problēmām, ne visiem zemes gabaliem tika aprēķināts papildusaprēķins 1,5% par aizaugušo un nekopto zemi.

Šobrīd pašvaldība atkārtoti sūta paziņojumus – gan elektroniski, gan drukātā veidā. Tiem, kas saņēmuši 2 paziņojumus, par pareizo lūdzam uzskatīt paziņojumu ar lielāku kārtas numuru.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Izmeļoša informācija par to, kāpēc jāmaksā papildus par aizaugušo un nesakopto zemi publicēta Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/noderigi/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosana-1/

Par zemes nomas rēķiniem

Aprēķini par pašvaldības zemes nomu sagatavoti 461 nomas līgumiem.

Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina apmaksas termiņš ir 15.11.2018. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda.

Parādniekiem ir sarēķināta arī kavējuma nauda par 2017. gadu. Šī kavējuma nauda ir ierakstīta kārtējos (jaunajos) rēķinos, summa atbilst tai, kāda izveidojusies uz rēķina izrakstīšanas brīdi (piemēram, uz 02.02.2018). Tas nozīmē – ja rēķins tiek maksāts vēlāk, piemēram, kaut kad pavasarī, precīza kavējuma naudas summa, kāda izveidojusies uz apmaksas dienu, jānoskaidro pie kasiera pagasta pārvaldē vai domē (tālr. 65700844).

Maksājot nomas maksu, ir jānorāda rēķina vai līguma numurs vai personas dati.

Šo nosacījumu īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu.
Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā var būt ierakstīta ne vien nomas maksa, bet arī sniegts atgādinājums par nomas līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem kadastra numura ir ierakstīts datums – tas ir zemes vienības nomas līguma beigu termiņš 2018. gadā.

Šādu atgādinājumu ieviesām, lai nomniekam atgādinātu par nepieciešamību savlaicīgi vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. Aicinu rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem! Cita atgādinājuma nebūs. Ja nomnieks savlaicīgi neizmantos savas tiesības pagarināt līgumu, zemes vienību pašvaldība varēs piedāvāt nomā citām personām.

Arī šogad tiem, kas zemi nomā no pašvaldības, būs divi rēķini: viens par Nekustamā īpašuma nodokli, otrs – par zemes nomas maksu.

Par NĪN maksāšanu

Šonedēļ ir uzsākta Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana. Kopumā novadā ir vairāk kā 3400 īpašumi (visvairāk Zvirgzdenes pag., vismazāk Blontu pag.). Uz 8. februāri elektroniski īpašniekiem izsūtīti 1419 paziņojumi, uz papīra izdrukāti 1795 paziņojumi (NĪN par ēkām, dzīvokļiem, zemi). Pērn elektroniski tika izsūtīt ap 40% paziņojumu.

NĪN termiņi šogad: 03.04.2018.; 15.05.2018.; 15.08.2018.; 15.11.2018.

Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvs akts, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.

Informācija ir nosūtīta uz pagastu pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.

Ja NĪN maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.

Ikviens savus nodokļus var apskatīt, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku savās internetbankās.

Maksājot NĪN, jānorāda maksājuma paziņojuma numurs vai konta nr. un īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu.

***

Ja konstatējat kādas neatbilstības savos rēķinos vai ja rodas jautājumi, droši jautājiet saviem pagastu pārvalžu kasieriem, kas risinās problēmas uz vietas vai sazināsies ar kolēģiem.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ciblas gerb
Uz augšu