Ciblas vidusskolas skolēni ēno probācijas darbiniekus

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvienībai jau vairāku gadu garumā ir izveidojusies laba sadarbība ar Ciblas vidusskolu. Arī šogad Ēnu dienas ietvaros 14. februārī probācijas dienestu apmeklēja 12. klases skolēni. Šoreiz tie bija Arvis Šmats, Ilmārs Dukulis un Aivis Haks.

Valsts probācijas dienesta funkciju klāsts ir visai plašs, puiši tika iepazīstināti ar vienu no tām: organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi.

(Fotoattēlā – Tiek veikta pārbaude ar alkometru piespiedu darba izpildes vietā)

Tāpat kā citi kriminālsodi (brīvības atņemšana, naudas sods), arī piespiedu darbs pauž negatīvu vērtējumu personas nodarījumam, ierobežo tiesību apjomu un nosaka konkrētus pienākumus, kas jāievēro soda izciešanas laikā, neizolējot likumpārkāpēju no sabiedrības. Viens no piespiedu darba mērķiem – panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas. Probācijas darbā gadu gaitā uzkrātā pieredze liecina, ka bieži vien likumpārkāpējs nav aizdomājies par savas rīcības iespējamām sekām. Tādējādi, iesaistot notiesāto sabiedrībai nepieciešamajos darbos bez atlīdzības, no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā, tiek veicināta atbildības uzņemšanās par savu rīcību un vienlaicīgi sniegts labums sabiedrībai.

Ciblas vidusskolas skolēni tika iepazīstināti ar kārtību, kādā tiek organizēta piespiedu darba izpilde, pārrunāti nosacījumi, kas jāievēro notiesātajam, apsvērumi piespiedu darba vietas izvēlē, praktiskā puse piespiedu darba izpildes kontrolē, kā arī notiesāto atbildība un sekas nosacījumu neievērošanas gadījumā. Puiši aktīvi iesaistījās sarunā, uzdeva jautājumus un dalījās zināšanās par gadījumiem, kad kādam no paziņu loka ticis piespriests kriminālsods – piespiedu darbs. Dienesta amatpersona puišiem piedāvāja iejusties probācijas klienta ādā un iepazīties ar procedūru, kāda tiek veikta gadījumā, kad notiesātais ierodas dienestā vai piespiedu darba izpildes vietā alkohola reibumā – veikta alkohola koncentrācijas pārbaude ar alkometru. Patīkami, ka mērījumi bija negatīvi – 0,00 promiles.

Pārdomas viesa jautājums par amatu “probācijas speciālists” – Profesiju klasifikatorā šāda profesija ir iekļauta, taču nevienā mācību iestādē to nevar apgūt. Probācijas dienesta darbiniekiem ir nepieciešama augstākā izglītība (jurists, psihologs, pedagogs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs), bet darbā nepieciešamās specifiskās zināšanas tiek apgūtas dienesta rīkotās iekšējās apmācībās un semināros, katru gadu tiek atjaunotas, aktualizētas. Valsts probācijas dienests ir dinamiska organizācija, kas nemitīgi pilnveidojas un attīstās, uzlabo darba kvalitāti un ievieš arvien jaunas un modernas metodes darbā ar likumpārkāpējiem.

Vita Ruduša, VPD Ludzas TSV vecākā probācijas speciāliste

Uz augšu