Tiek pārbūvēti pašvaldības grants ceļi

Pašlaik tiek pārbūvēti Ciblas novada pašvaldības grants ceļu posmi: P 3 Pušmucova – Zujeva (attēlā) un Bērzu iela Ciblā.

Ciblas novada pašvaldība realizē projektu Latvijas valsts un Eiropas Savienības atbalstītā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Šovasar būvdarbi tiks veikti uz trim ceļu posmiem: Pušmucova – Zujeva (P 3) 1,784 km garumā, sākot no Pušmucovas ciemata robežas; Lucmuiža – Kaļvi (Z-7) 0,726 km garumā; Bērzu ielā Ciblā 0,833 km garumā.

Pašvaldības līdzfinansējums šajā grants ceļu pārbūves projektā – 10%, pārējais – projekta nauda (ES un valsts finansējums). Projekta kopsumma – 610 592,18 eiro, tajā skaitā: LAD finansējums – 544 188,82 eiro. LAD piešķirtais avanss (20%) – 108 837,76 eiro. Lai realizētu projektu, pašvaldības domes sēdē 24. maijā nolemts aizņemties Valsts kasē 435 351,06 eiro.

Ar Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr.475 katrai lauku pašvaldībai ir noteikts pieejamais atbalsta apmērs, Ciblas novadam – 710 000 eiro. Šāds atbalsts noteikts, ņemot vērā novada kopējo grants ceļu kopgarumu, reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un laukaugu platības.

Darbus veic uzņēmums „Ceļi un tilti”. Būvuzraugs -SIA “Sistēmeksperts”. Autoruzraugs – SIA “Myzone”.

Aicinām ievērot ceļazīmes!

Informē Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Foto: SIA “Sistēmeksperts”

Uz augšu