Valsts probācijas dienesta Ludzas TSV organizēja semināru

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība (turpmāk tekstā – VPD Ludzas TSV) 2018. gada 7. jūnijā organizēja semināru, kurā tika apzināti iespējamie resursi darbā ar probācijas klientiem, uzsvaru liekot tieši uz darbu ar vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu veikušām personām, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret tikumību un dzimumneaizskaramību veikušām personām un darbu ar noziedzīgu nodarījumu veikušām nepilngadīgām personām. Seminārā piedalījās Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu Sociālo dienestu pārstāvji, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa pārstāvji, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā – NVA) Ludzas filiāles pārstāvji.

Semināra ievadā NVA Ludzas filiāles vadītājs Edgars Tereško iepazīstināja klātesošos ar aktualitātēm un pieejamajiem resursiem bezdarbniekiem. Bezdarbniekiem ir pieejamas gan grupu, gan individuālās karjeras konsultācijas, kurās tiek sniegta  informācija par darba tirgu, par izglītības iespējām, par karjeras    pamatiem, notiek karjeras plāna izveide, tiek sniegta informācija par CV veidošanu, kā arī notiek sagatavošanās darba intervijai. Kā arī ilgstošajiem bezdarbniekiem ir pieejamas individuālās psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. Būtisks resurss bezdarbniekiem ar alkohola lietošanas problēmām ir Minesotas 12 soļu programma, kura tiek organizēta Rīgā SIA „ Akrona 12” vai Jelgavā slimnīcā „Gintermuiža” un bezdarbniekiem šis pakalpojums ir bezmaksas, kā arī tiek nodrošināts transports turp un atpakaļ.  Ir iespēja arī kodēties, kas bezdarbniekiem arī ir bezmaksas pasākums. E.Tereško skaidroja arī par NVA piedāvātajām apmācībām, par pasākumiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī stāstīja par Ieslodzījumu vietu pārvaldes īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, kurā līdzdarbojas arī NVA karjeras konsultanti, kura ietvaros ieslodzītajiem ir iespēja apgūt dažādas profesijas, kas var veicināt viņu integrēšanos darba tirgū pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas iestādes.

Semināra turpinājumā VPD Ludzas TSV vadītāja Skaidrīte Jemeļjanova, vecākā probācijas speciāliste Aija Ziediņa un probācijas speciāliste Margarita Anča iepazīstināja klātesošos ar uzraudzības īstenošanas kārtību un papildus, bez likumā noteiktiem, iespējamajiem probācijas klientiem nosakāmiem pienākumiem, akcentējot tos pienākumus, caur kuriem tiek risinātas probācijas klienta konstatētās kriminogēna rakstura problēmas  apmeklējot Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja probācijas klients piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai tas nerada papildu izdevumus, tāpēc Valsts probācijas dienestam svarīgi ir apzināt visu citu iestāžu rīcībā pieejamos resursus probācijas klientiem bez maksas un aktīva savstarpēja sadarbība starp iestādēm darbā ar klientu, uzsvaru liekot tieši uz  uzraudzību darbā ar vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu veikušām personām, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret tikumību un dzimumneaizskaramību veikušām personām un darbu ar noziedzīgu nodarījumu veikušām nepilngadīgām personām. Darbā ar šādām personām ir svarīga visu iestāžu sadarbība, kuru uzskaitē probācijas klients atrodas un ar viņu tiek strādāts.  Seminārā pārrunāta starpinstitūciju sadarbība, kura ir īstenota līdz šim un nosprausti uzdevumi sadarbības uzlabošanai nākotnē. Atzīmēta veiksmīgi izveidotā sadarbība ar Ludzas novada Sociālā dienesta speciālistiem, kuri vienmēr ir atsaucīgi un piedāvā savus pieejamos resursus darbā ar vardarbību veikušām personām. Sociālajā dienestā ir pieejamas gan individuālas psihologa konsultācijas, gan konsultācijas grupu nodarbību veidā. Seminārā arī citu pašvaldību Sociālo dienestu speciālisti tika aicināti izmantot šo resursu, jo arī citu pašvaldību Sociālo dienestu klientiem tas ir pieejams, ir iespēja segt ceļa izdevumus nokļūšanai uz konsultācijām, reizē ir iespēja apmeklēt arī Valsts probācijas dienestu bez papildus izdevumiem sabiedriskajam transportam.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa inspektore Jeļena Rutkovska seminārā aktualizēja jautājumu par vardarbību ģimenē un kārtību, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību. J.Rutkovska aicināja klātesošos mudināt savus klientus neklusēt par vardarbību ģimenē, bet meklēt kopīgi risinājumu un vērsties Valsts policijā, lai pasargātu sevi un savus ģimenes locekļus.

Kopumā seminārs bija vērtīgs, jo tika aktualizēti un apzināti pieejamie resursi citu iestāžu rīcībā darbā ar probācijas klientiem. Liels paldies Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa priekšniekam Oskaram Točelovskm par atbalstu semināra organizēšanā, kā arī visiem semināra dalībniekiem par aktīvu līdzdalību! Tikai mums visiem kopā ir spēks un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam darīt mūsu sabiedrību drošāku!

VPD Ludzas TSV probācijas speciāliste

Margarita Anča

Uz augšu