Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir realizējusi jaunu projektu

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir realizējusi projektu Nr.16-01-AL34-A019.2201-000016 „Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”.

Biedrības nams Ciblas novada Līdumniekos ir kļuvis par vienu no vietām, kur pulcējas iedzīvotāji, kas vēlas saglabāt un popularizēt vietējo amatniecību un izkopt kultūras dzīvi.

Biedrība cenšas radīt piemērotus apstākļus brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, uzstādot apkuri, sakārtojot un uzlabojot telpu stāvokli un aprīkojumu. Tas veicinās sabiedriskās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaita palielināšanos.

Līdumniekos notiek arī viesamatnieku meistarklases, kurās cilvēki rod sev tīkamas nodarbes. Tādejādi paredzēts piesaistīt jaunus dalībniekus, dodot tiem iespēju parādīt savas spējas, attīstīt talantus citiem. Ar viesamatnieku meistarklasēm biedrība arī turpmāk palīdzēs cilvēkiem izprast savas intereses, pilnveidoties un attīstīties.

Ņemot vērā biedrības esošo darbību, projekta ietvaros iegādāts arī lielās zāles skatuves aprīkojums. Pamatlīdzekļu iegāde sastāv no skatuves gaismām, profesionālas skaņas aparatūras, skandām, mikrofoniem, mikrofonu statīviem un mūzikas instrumenta – sintezatora, ekrāna un projektora. Šis aprīkojums ļaus nodrošināt pašdarbnieku, amatnieku un mājražotāju paraugdemonstrējumu un apmācību vizualizēšanu lielākam interesentu skaitam.

Pirms projekta realizācijas, veicot vietējo iedzīvotāju aptauju, bija vienprātība par projekta ideju. Bez tam, aizpildot anketas, projekts tika papildināts ar praktiskām darbībām un jaunām idejām tālākai biedrības darbībai.

Tika saņemts liels finansiāls atbalsts no Ciblas novada pašvaldības – līdzfinansējums projektam EUR 4828,40 apmērā. Kopēja projekta summa – EUR 49991,81. Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” finansējums šajā projektā sastāda EUR 1707,77.

Pašlaik biedrība pašu spēkiem iesākusi lielās zāles remonta darbus. Izjūtam atsaucība gan no biedrības atbalstītājiem, gan no vietējiem iedzīvotājiem, kas līdzdarbojas un palīdz remonta darbos.

_______________________________________________________________________________

Igors Zabiļevskis, biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Uz augšu