Uzsākam 2018./2019. mācību gadu

Jaunais mācību gads sākas arī visās Ciblas novada vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs Blontos un Ciblā. Līdz 3. septembrim vēl nevar nosaukt precīzu skolēnu skaitu. Tomēr tam ir tendence samazināties. Diemžēl pastāv iespēja, ka Pušmucovas pamatskolā šogad nebūs 1. klases.

Novada vispārizglītojošajās skolās tiek nodrošinātas iepriekšējās mācību programmas. Tāpat tiks īstenoti iesāktie projekti: „Piens un augļi skolai”, „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ar nodarbībām STEM jomā (matemātika, dabaszinības) un interešu izglītībā u.c.. Būs arī Mākslas skolas organizētas nodarbības. Darbosies jaunsardzes vienība.

Pašvaldība dara maksimāli iespējamo, lai atbalstītu skolas un skolēnus.

Ikdienā visiem audzēkņiem ir iespēja bez maksas braukt pašvaldības autobusos, lai nokļūtu skolā un atpakaļ uz mājām. Visi ir nodrošināti ar brīvpusdienām, mācību grāmatām un darba burtnīcām. Pašvaldība dāvina arī dienasgrāmatas. Ciblas vidusskolas vecāko klašu audzēkņi mācību laikā apgūs autovadīšanu, iegūstot B kategorijas tiesības (mācības apmaksā pašvaldība). Vairākus gadus darbojas materiālās stimulēšanas sistēma, veicinot skolēnu sekmes mācībās.

Pušmucovas skolas direktores vietniece Aija Jonikāne uzsver, ka šīs skolas skaitliski mazajās klasēs ikvienam skolēnam ir nodrošināta individuāla pieeja. Pedagogs redz katra bērna darbu vai pretēji – nevēlēšanos mācīties. Turklāt skolā bērni nepārtraukti ir nodarbināti arī ārpus mācībām, jo līdz pat pēcpusdienai, kad pēc bērniem atbrauc pašvaldības autobuss, skolas telpās darbojas dažādi pulciņi.

Pašvaldība ik vasaru izglītības iestādēs veic nepieciešamos remontus.

Lielāki ieguldījumi bija nepieciešami Ciblas vidusskolā, kur jūlijā zibens nodarīja būtiskus postījumus, tāpēc nācās atjaunot ugunsdrošības un ventilācijas sistēmu, interneta pieslēgumu un novērošanas kameras u.c. tehniku. Tie bija neplānoti izdevumi. Tomēr Ciblas vidusskolā veikti arī plānotie kosmētiskie remonti. Skolas direktore Sarmīte Leščinska informē, ka augustā intensīvi darbi rit Ciblas vidusskolas stadionā, tas tiek pārbūvēts atbilstoši mūsdienu prasībām. Darbus paredzēts pabeigt līdz 7. septembrim, ja būs labvēlīgi laika apstākļi un negadīsies kāds neplānots šķērslis. Katrā ziņā – septembra pirmajā pusē skolas stadionu varēsim svinīgi atklāt.

Visas Ciblas novada izglītības iestādes, izņemot Blontu PII, kur šogad ir rekordliels bērnu skaits, ir gatavas uzņemt jaunus audzēkņus.

Uz augšu