Noslēgusies grants ceļu pārbūves projekta I kārta

Ceļu uzturēšanai un remontiem Ciblas novada pašvaldības budžetā ir aptuveni 160 000 EUR gadā. Par šiem līdzekļiem tiek nodrošināta gan sniega tīrīšana, gan grāvmalu pļaušana, krūmu un koku ciršana, gan ceļa defektu novēršana uz braucamās daļas un notekgrāvjos, apgaismojums u.c.. Sakarā ar to, ka ceļu stāvoklis novadā ir viduvējs, ikdienas uzturēšanai tiek iztērēti praktiski visi ceļu un ielu fonda līdzekļi, un nopietnākiem remontdarbiem naudas nepietiek.

Piesaistot ES fondu līdzekļus, pašvaldība šovasar ir veikusi pārbūves darbus trīs grants ceļu posmos: Ciblas ciema Bērzu ielā (0,833 km), autoceļa P3 posmā Pušmucova–Zujeva (1,784 km) un autoceļa Z7 posmā Lucmuiža–Kaļvi (0,726 km). Ir noņemts ceļa malu uzaugums, iztīrīti un padziļināti grāvji, nomainītas caurtekas, izbūvēts jauns ceļa segums un nobrauktuvju vietas. Bērzu ielā veikta braucamās daļas divkārtu virsmas apstrāde, ceļa klātne posmā Pušmucova–Zujeva un Lucmuiža–Kaļvi veidota no divām šķembu kārtām.

Ceļu pārbūves darbus veica uzņēmums „Ceļi un tilti”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – Personu apvienība „SIA „Myzone” un Regnars Māsēns”. Līdz ar to Ciblas novada pašvaldība Latvijas valsts un Eiropas Savienības atbalstītā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ir pabeigusi projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 1. kārta” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 629 437,36 EUR, kas ietver būvprojekta izstrādi (veikta 2016.-2017. gadā), būvniecības darbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību. Lauku atbalsta dienests no ELFLA ceļu būvniecības darbiem un būvuzraudzībai piešķīra 544 188,82 EUR (t.i. 90% no attiecināmajām izmaksām). Pārējie izdevumi apmaksāti no pašvaldības budžeta, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Ar Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr.475 katrai lauku pašvaldībai ir noteikts pieejamais atbalsta apmērs, Ciblas novadam – 710 000 eiro. Šāds atbalsts noteikts, ņemot vērā novada kopējo grants ceļu kopgarumu, reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un laukaugu platības.

Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu