Renovēta Ciblas skolas ēka

Sekmīgi ir noslēdzies Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts.Projekta kopējās izmaksas – ap 330 tūkst.eiro, Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums – 80 tūkstoši eiro.Projektu koordinēja Mārīte ROMANOVSKA, Ciblas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. Viņa informē par paveikto:– Gada sākumā Ciblas novada pašvaldība parakstīja trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekta Nr. KPFI-15.4/61. Projekts tiek īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5. kārtai.Projekta vispārīgais mērķis – uzlabot Ciblas vidusskolas energoefektivitāti, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Projekta specifiskie mērķi: Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 99 675,12 kgCO2/gadā; piegādātās enerģijas ietaupījums – 380 182 kWh/gadā; siltumenerģijas patēriņš apkurei – 68,55 kWh/m2 gadā; oglekļa dioksīda samazinājums attiecībā pret KPFI finansējumu – 0,42 kgCO2/eiro gadā.

Lai sasniegtus šos mērķus, tika veikta ēkas fasādes vienkāršotā renovācija, izbūvējot ventilāciju ar gaisa rekuperācijas sistēmu un rekonstruējot apkures sistēmu.
Būvdarbu veikšanai izsludinātajā konkursā uzvarēja SIA „LAGRON”, kas ir Daugavpilī reģistrēta būvfirma ar lielu darba pieredzi būvdarbu jomā. Projekta autors ir SIA „Arche”, kas veica arī būvdarbu autoruzraudzību. Objekta būvuzraudzību veica SIA „RS Property” būvuzraugs. Kopīgi darbojoties visām iesaistītajām pusēm, tika veiksmīgi risināti radušies sarežģījumi un objektā paredzētie būvdarbi tika veikti laicīgi un bez kavēšanās.

Ciblas vidusskolas ēka, kas būvēta 1964. gadā, ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu. Šobrīd vēl daudziem vietējiem iedzīvotājiem, kam ar skolu saistās jaukas atmiņas, grūti pieņemt pārmaiņas: pelēkos un zaļos toņus, kas ņemti sienu paneļiem visiem skolas korpusiem un sporta zālei. Atgādinot ražošanas ēku. Balti ķieģeļi bija sava laika liecinieki, krāsaini – jauno laiku iezīme. Bet ir labi – krāsas, to toņi ir gaumīgi saskaņoti, tie ir Ciblas novada toņi, kas ir redzami visā pašvaldības simbolikā. Tiesa, ventilācijas šahtas un iekārtas it kā apgrūtina ēku, bet svaigs gaiss visās telpās ir tik svarīgs, kad rit mācību process. Un neaizmirsīsim projekta galveno mērķi – energoefektivitātes celšana ir nodrošināta ar visu veikto darbu kompleksu, arī siltinātām sienām un krāsainu paneļu segumu.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem – ēkā jāsaglabā vidusskola turpmākos 5 gadus: līdz 2020. gadam. Savukārt renovācijas darbiem ir dota 7 gadu garantija, tas nozīmē – atklājoties kādiem būvniecības defektiem, būvfirmai tie jānovērš par saviem līdzekļiem, kas ir papildus ieguvums.

Uz augšu