Tiks īstenots Ciblas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

Ciblas novada pašvaldība ir parakstījusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, noslēdzot vienošanos par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ciblas vidusskolā” īstenošanu. Projekta Nr. KPFI-15.4/61.

Projekts tiek īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5.kārtai.

Projekta kopējās paredzamās izmaksas ir 392556,16 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 324426,57 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma daļa ir 73,120001% no attiecināmajām izmaksām- 237220,71 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 26,879999 % – 87205,86 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 30.aprīlim. (2015.gada 2.februārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesī” tika publicēts paziņojums par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 29.maijam.)

Projekta vispārīgais mērķis: Ciblas vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Projekta specifiskie mērķi:

  • Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 99 675,12 kgCO2/gadā
  • Piegādātās enerģijas ietaupījums 380 182 kWh/gadā
  • Siltumenerģijas patēriņš apkurei 68,55 kWh/m2 gadā
  • Oglekļa dioksīda samazinājums attiecībā pret KPFI finansējumu 0,42 kgCO2/eiro gadā

Mērķi tiks sasniegti veicot ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju, izbūvējot ventilāciju ar gaisa rekuperācijas sistēmu un rekonstruējot apkures sistēmu.

Mārīte Romanovska

Uz augšu