Kapsētu apsaimniekošanas aktualitātes

Ciblas novada teritorijā ir 27 kapsētas ar kopējo platību 17,91 ha, divas no tām nav uz pašvaldības zemes. Kvītaines kapsēta Blontu pagastā ir uz Kvītaines pareizticīgo baznīcas zemes. Līdumnieku pagasta Petručonku kapsēta atrodas uz fiziskas personas zemes. Visvairāk kapsētu ir Zvirgzdenes pagastā – 13. Pārējos pagastos – no 2 līdz 5 kapsētām.

Pirms diviem gadiem tika izstrādāts „Ciblas novada kapsētu darbības un apsaimniekošanas sakārtošanas darba plāns”. Darbi sākās ar kapsētu (tajā skaitā brāļu kapu, obelisku un piemiņas vietu) saraksta sastādīšanu, uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Plānveidīgi tiek veikta visu kapsētu labiekārtošana: piebraucamo ceļu un stāvlaukumu sakārtošanu, žogu remonts un nomaiņa, bīstamo koku izzāģēšana u.c..

2017. gada 25. oktobrī pašvaldības domes sēdē tika pieņemti Saistošie noteikumi nr. 6 „Ciblas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, kuros noteikta kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtība, apbedīšanas kārtība u.c..

Šogad uzsākta visu Ciblas novada pagasta kapsētu apsekošana. Tiek veidots katras kapsētas apbedījumu reģistrs. Pašvaldības teritorijas plānotāja Vija Tabūne informē, ka līdz 2018. gada 20. oktobrim izdevies dabā apsekot 16 no esošajām 25 pašvaldības kapsētām. Šogad tiks apsekotas vēl 3 kapsētas. To inventarizācija notiek šādi: ierodoties kapsētā, tiek zīmēta kapu kopiņu izvietojuma shēma un veikts apraksts – ierakstīta informācija no kapu plāksnēm. Pēc tam šī informācija tiek sakārtota tabulā. Shēma, apraksts un tabula tiek iešūta grāmatā. Katrai kapsētai ir sava grāmata, kas izveidota divos eksemplāros, viens glabājas novada pašvaldībā, otrs – pagasta pārvaldē. Pagasta eksemplārs domāts kā darba eksemplārs, kuru var labot un papildināt.

Katram, kurš organizē sava tuvinieka apbedīšanu konkrētā kapsētā, jāinformē pašvaldība (iesniedzot miršanas apliecības vai izziņas kopiju), un dati par kapsētā apbedīto tiks ierakstīti apbedījumu reģistra grāmatā.

Tuvākajā laikā tiks izgatavotas ceļa zīmes ar kapsētu nosaukumu. Tās būs uzstādītas uz autoceļiem. Nākamgad pie katras kapsētas tiks uzstādīts stends, uz kura tiks izvietota aktuāla informācija, t.sk. minētie kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.

No visām 25 pašvaldības kapsētām zemesgrāmatā 2018. gadā būs ierakstītas 16, nākamgad jāieraksta pārējās.

Apsekojot kapsētas, secināts, ka tajās ir pietiekami daudz vietas jauniem apbedījumiem. Turklāt ir atļauts veikt virsapbedījumu kapavietā, kur apbedījums veikts pirms 25 gadiem, un kuru neviens neuzrauga. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu (šis statuss oficiāli tiek noteikts, sastādot aktu).

V. Tabūne secinājusi, ka diemžēl kapsētās redzams arvien lielāks nekoptu apbedījumu skaits, jo mazāk ir cilvēku, kas kopj. Pašreiz pašvaldība ļoti apzinīgi kopj kapsētu teritorijas un to apkārtni, iesaistot ne vien komunālo dienestu, bet arī bezdarbniekus. Kā būs nākotnē? To grūti prognozēt. Vienīgi varam ieteikt iedzīvotājiem savlaicīgi parūpēties par savu tuvinieku atdusas vietām, uzstādot kvalitatīvas kapu plāksnes, izzāģējot lielus krūmus un kokus.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu