Iedzīvotāju aptauja par būvniecības ieceri

Z/S „Granti” plāno izbūvēt lopkautuvi ar gaļas sadali un gaļas pārstrādes cehu pašvaldībai piederošā būvē, kura atrodas Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6844-004-0420. Plānotajā kautuvē tiks sniegts lopu kaušanas, gaļas sadales un pārstrādes pakalpojums lopkopjiem. Tā tiks izbūvēta atbilstoši ES prasībām, tostarp vides aizsardzības prasībām.

Plānots 2020. gadā radīt 2 darbavietas – lopkautuvē un gaļas sadalē, un 2021. gadā – 2 darbavietas gaļas pārstrādes cehā.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai laikā no 2019. gada 21. janvāra līdz 4. februārim lūdzam izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus un rakstiski iesniegt tos Ciblas novada pašvaldības kancelejā.

Sapulce par būvniecības ieceri notiks Blontos, Domes nama zālē (1. stāvā) 2019. gada 6. februārī plkst. 10:00. Sapulcē piedalīsies Z/S „Granti” pārstāvis.

Uz augšu