Ciblas vidusskola reitingā ieņēmusi 22. vietu

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā Ciblas vidusskola ieņēmusi 22. vietu starp visām 84 Latvijas lauku vidusskolām.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings tiek veidots, vērtējot vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātus mācību gada laikā (no 1. septembra līdz 1. septembrim). Dati tiek ņemti no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra. Skolas vērtē četrās nominācijās, atbilstoši to objektīvajām iespējām: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas; lauku vidusskolas; specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas, u.c). Skolas novērtējumu iegūst, aprēķinot atsevišķo mācību priekšmetu matemātiski vidējo vērtību.

Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem CE tiek vērtēti šādi mācību priekšmeti: latviešu valoda; matemātika; angļu valoda; dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija); vēsture.

Ciblas vidusskolas vērtējums pa mācību priekšmetiem ir šāds:

Matemātika – 49. vieta.

Latviešu valoda – 17. vieta.

Angļu valoda – 32. vieta.

Dabas zinātnēs un vēsturē Ciblas vidusskolai reitingā nav vērtējuma, jo saskaņā ar Nolikumu: „Ja mācību priekšmetā skolā eksāmenu kārtojuši mazāk kā 3 skolēni vai mazāk kā 10% no absolventu skaita, tad skola attiecīgā mācību priekšmeta reitingā tiek iekļauta ārpus konkursa.”

2017. gadā Ciblas vidusskola savā grupā ieņēma 53. vietu. Bet 2016. gadā – 15. vietu; 2015. gadā – 39. vietu; 2014. gadā – 26. vietu. Reitings tiek veidots kopš 2009. gada.

Plašāk par šo reitingu var lasīt internetā (http://www.konkurss.lv/da_eks/grupa.php?g=2018&gr=4&b=99&r=0)

Par 2017./2018. māc.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem informē Ciblas vidusskolas direktores vietniece Ināra EVERTOVSKA:

CE rezultāti jau vairākus gadus tiek izteikti procentos (%). Lai saņemtu sertifikātu, eksāmena rezultāts nedrīkst būt zemāks par 5%. Obligāti jākārto CE latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā, pārējie ir izvēles eksāmeni. 2017./2018. māc.g. CE kārtoja 10 absolventi (3 skolēni bija atbrīvoti no eksāmenu kārtošanas), visi 10 ieguva sertifikātus. Vērtējums ir samērā augsts, neviens skolēns nevienā eksāmenā nav saņēmis vērtējumu zem 10%. Zemākie vērtējumu: 16% matemātikas, 26% fizikas, 38% angļu valodas, 48% latviešu valodas, 63% krievu valodas eksāmenā.

CE rezultāti Ciblas vidusskolā ir samērā stabili: 2015./2016.m.g. – 58,2%, 2016./2017.m.g. – 49,12%, 2017./2018.m.g. – 52,42%. Veiktā rezultātu analīze liecina, ka pēdējos 6 mācību gados CE rezultāti ir auguši: angļu valodā – par 25,02%, krievu valodā un latviešu valodā – katrā par 10%, matemātikā – par 4,94%.

– Dzīvē eksāmenu procentus neviens nepārbaudīs, bet, stājoties augstskolās, tiem ir liela nozīme, – saka I. Evertovska.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu