Tiek gatavotas izmaiņas saistošajos noteikumos par pabalstiem

Ciblas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki un pašvaldības juristi gatavo jaunus Saistošos noteikumus, kuri nosaka sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Gadu gaitā pastāvīgi tika papildināti Saistošie noteikumi nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” (23.01.2014.) un nr. 14 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā” (28.12.2015.). Katras jaunas izmaiņas un grozījumi tika pieņemti domes sēdē un saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

9. janvārī Sociālās dienesta speciālistes sapulcējās, lai kopīgi pārrunātu Labklājības ministrijas ieteikumus un izskatītu juristu sagatavoto jauno saistošo noteikumu redakciju.

Minētos noteikumus pagājušajā gadā nopietni izvērtēja Labklājības ministrija. LM atzīst, ka sociālās palīdzības sistēma, kas izveidota Ciblas novada pašvaldībā, sniedz nozīmīgu atbalstu novada iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību. Tomēr LM konstatēja, ka vairākas saistošo noteikumu normas ir precizējamas un aicināja pašvaldību veikt grozījumus iepriekšminētajos saistošajos noteikumos, lai sakārtotu sociālās palīdzības sistēmu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Kā skaidro LM, atbilstoši Latvijā izveidotajai sociālās drošības sistēmai, sociālās palīdzības piešķiršanas jautājumi ir pašvaldības kompetencē. Likumi un Ministru kabineta noteikumi nosaka ietvaru, bet daudzas būtiskas normas ir tiesības noteikt katrai pašvaldībai.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

????????????????????????????????????
Uz augšu