Svarīgākais par NĪN un zemes nomas maksu

Ik gadu februārī Ciblas novada pašvaldībā tiek sagatavoti un izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi un zemes nomas rēķini.

Arī šogad tiem, kas zemi nomā no pašvaldības, būs divi rēķini: viens par Nekustamā īpašuma nodokli, otrs – par zemes nomas maksu.

Īsumā par katru no šiem dokumentiem.

Par zemes nomas rēķiniem

Aprēķini par pašvaldības zemes nomu sagatavoti 423 nomas līgumiem.

Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina apmaksas termiņš ir 15.11.2019. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda. Vairākām personām nomas rēķinā parādās kavējuma nauda, lūdzu, ņemiet vērā, ka kavējuma summa ir naudas summa uz rēķina sastādīšanas brīdi.

Maksājot nomas maksu, ir jānorāda rēķina numurs vai personas dati.

Šo nosacījumu īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu.
Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā var būt ierakstīta ne vien nomas maksa, bet arī sniegts atgādinājums par nomas līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem kadastra numura ir ierakstīts datums – tas ir zemes vienības nomas līguma beigu termiņš 2019. gadā.

Šādu atgādinājumu ieviesām, lai nomniekam atgādinātu par nepieciešamību savlaicīgi vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. Aicinām rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem! Cita atgādinājuma nebūs. Ja nomnieks savlaicīgi neizmantos savas tiesības pagarināt līgumu, zemes vienību pašvaldība varēs piedāvāt nomā citām personām.

Par NĪN maksāšanu

Kopumā novadā ir vairāk kā 3400 īpašumi (visvairāk Zvirgzdenes pag., vismazāk Blontu pag.), kuru īpašniekiem izsūtīti maksāšanas paziņojumi. Maksāšanas paziņojums par NĪN ir administratīvs akts, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.

NĪN termiņi šogad: 01.04.2019.; 15.05.2019.; 15.08.2019.; 15.11.2019.

Šī gada jauninājums: daudzi nodokļa maksātāji, kuriem ir vairāki īpašumi, ir saņēmuši vienu nodokļa paziņojumu par visiem īpašumiem. Šāds jauninājums ļauj samazināt papīra daudzumu, kas tiek izlietots nodokļa paziņojumu drukāšanai, jo joprojām vairāk kā 60% nodokļu paziņojumu tiek sūtīti pa pastu.

Informācija ir nosūtīta uz pagastu pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.

Ja NĪN maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir informēt pašvaldību.

Ikviens savus nodokļus var apskatīt, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un apmaksāt. Uzzināt NĪN apmēru piedāvā arī daļa banku savās internetbankās.

Maksājot NĪN, jānorāda maksājuma paziņojuma numurs vai konta nr. un īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu.

Biežāk uzdotie jautājumi par NĪN:

1. Aprēķinā ir norādīta mazāka platība par zemes platību:

Nodokļu paziņojumā neparādās Jaunaudzes platība, jo par to netiek maksāts NIN.

2. Nodoklis ir nomaksāts, bet parādās Parāds:

Visbiežāk šādas situācijas ir izveidojušās, ja ir maksāts pēc termiņa un jau ir sarēķināta kavējuma nauda.

P.s. kadastrālās vērtības nosaka Valsts zemes dienests.

Uz augšu