Pašvaldībai piekritīgās zemes nomai – jauni nosacījumi

Pagājušā gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni MK noteikumi nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Šie noteikumi paredz, ka pirms zemes vai būves iznomāšanas, tai jānosaka tirgus vērtība. To var veikt tikai sertificēts vērtētājs. Mūsu pašvaldībā tāda nav, tātad jāizmanto to uzņēmumu pakalpojumi, kuriem ir šis vērtēšanas sertifikāts. Tas nozīmē, ka katrai zemes vienībai ir jānosaka tirgus vērtība, tas pašvaldībai prasa izdevumus vidēji EUR 120.00 par vienu vienību. Šos izdevumus MK noteikumi paredz atmaksāt zemes nomniekam.

Bez tam jaunie MK noteikumi paredz nomas termiņu 6 gadi.

Noteikumu pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 eiro.

Ņemot vērā to, ka Latgalē ir ļoti aktīvs zemes tirgus, katru gadu palielinās zemes kadastrālā vērtība un arī tirgus vērtība. Šobrīd pašvaldība ir novērtējusi trīs zemes vienības, vidējā zemes nomas maksa mēnesī saskaņā ar tirgus vērtību Blontu pagastā sastāda EUR 4,50 par hektāru, Līdumnieku pagastā – EUR 3,91 par ha.

Jaunie MK noteikumi neattiecas:

– uz zemes vienībām, kurām ir noteikts statuss – zemes starpgabals. Ciblas novada dome 2014. gada 30. oktobrī pieņēma lēmumu nr.13 12.§ „Par zemes vienības statusa – zemes starpgabals – noteikšanu” 466 zemes vienībām.

– uz zemes vienībām, kurām ir nomas pirmtiesības  zemes reformas laikā lietošanā piešķirtās un neizpirktās zemes). Šīm zemes vienībām nomas termiņš tiek pagarināts saskaņā ar 2005. gada 30. augusta MK noteikumiem nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.

Tas nozīmē, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras šogad gribēs iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi, saskarsies ar šādiem maksājumiem par iznomāto zemes vienību: nekustamā īpašuma nodoklis + apmēram 120 EUR par tirgus vērtējumu + noteiktā tirgus vērtība par zemes vienību mēnesī.

Tiem nomniekiem, kuriem zemes nomas līgums ir spēkā, paliek ierastā maksa līdz nomas termiņa beigām.

Vija Tabūne, pašvaldības teritorijas plānotāja

Uz augšu