Ciblas novada skolu audzēkņiem būs iespēja strādāt vasaras brīvlaikā

Arī šogad Ciblas novada pašvaldība organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā jauniešiem, bet ir izstrādāti un domes sēdē apstiprināti jauni „Noteikumi nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību Ciblas novada izglītības iestādēs”.

Skolēnu nodarbinātības pasākuma koordinatora pienākumus pašvaldībā veic izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

Pašvaldība minētos noteikumus ir izstrādājusi, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi.

Ciblas novada pašvaldība ir gatava finansēt

nodarbinātības pasākumu 2019. gada vasaras brīvlaikā tiem skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem,

kuri 2018./2019. mācību gadā ir mācījušies un turpina mācības Ciblas novada izglītības iestādē,

kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ciblas novadā.

Skolēniem būs iespēja strādāt no 2019. gada 17. jūnija līdz 16. augustam.

Pašvaldība aicina uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Ciblas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem. Pieteikumi rakstiski jāiesniedz līdz š. g. 31. maijam (veidlapa – Nolikuma 2.pielikums).

Uzņēmēju saraksts pēc 31. maija tiks publicēti Ciblas novada pašvaldības mājaslapā.

Pasākuma finansēšanas būtiskākie nosacījumi

Pašvaldība apņemas atmaksāt nodarbinātā Skolēna algu 430 eiro mēnesī, bet Darba devējam par katru nodarbināto jaunieti jāsamaksā Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Pasākums tiek nodrošināts8 skolēniem. Pašvaldība gaida uzņēmēju pieteikumus, paredzot ka pa 1 darba vietai varētu būt Blontu un Līdumnieku pagastā, pa 2 darbavietām – Ciblas, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastā. Gadījumā, ja uzņēmēju aktivitāte būs zema, finansējums var tikt pārcelts uz citu pagastu, bet, ja uzņēmēju piedāvāto darbavietu skaits pārsniegs finansējuma apjomu, darbavietas tiks sadalītas proporcionāli saņemtajiem piedāvājumiem.

Viens skolēns drīkst būt nodarbināts pie darba devēja ne vairāk kā vienu mēnesi 7 stundas dienā (ja nav sasniedzis 18 gadu vecumu) vai 8 st. dienā (18 – 19 gadi).

Darba devējs nedrīkst nodarbināt savus pirmās pakāpes radiniekus (bērnus, brāļus, māsas).

Viens uzņēmējs drīkst nodarbināt ne vairāk kā 2 skolēnus.

Pašvaldība slēgs Pakalpojuma līgumu ar darba devēju (apņemoties izmaksāt darba devējam finansējumu dotācijas veidā skolēna algas apmērā), savukārt darba devējs slēgs Darba līgumu ar skolēnu (ja darba devējs ir pašvaldības iestāde, tad Darba līgumu ar skolēnu slēgs pašvaldība).

Darba devējs maksās algu, VSAOI u.c. likumdošanā noteiktos nodokļus. Darba devējam līdz katra mēneša 5. datumam būs jāiesniedz Pašvaldībai pārskatu par faktiski nodarbināto skolēnu skaitu un izmaksām.

Skolēnu pieteikumu vērtēšana

Skolēniem pieteikumus pašvaldībā jāiesniedz līdz 2019. gada 10. jūnijam (veidlapa – Nolikuma 3.pielikums).

Skolēnu pieteikumus vērtēs un lēmumu pieņems ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir viens pašvaldības administrācijas darbinieks, viens sociālā dienesta darbinieks un viens deputāts.

Ja pieteikušos skolēnu skaits pārsniegs finansējuma iespējas, tie tiks sakārtoti rindā pēc šādiem kritērijiem:

1)       bērns bārenis;

2)       daudzbērnu ģimene;

3)       abi vecāki bezdarbnieki;

4)       viens no vecākiem bezdarbnieks;

5)       trūcīgas ģimenes statuss;

6)       pārējie pretendenti.

Katrā no kategorijām priekšroka tiks dota skolēniem, kas nepiedalījās vasaras nodarbinātības pasākumos 2018. gadā.

Plašāka informācija – PIELIKUMĀ

Jauniesu_darbs_NOLIKUMS_2019.docx
Uz augšu