Pašvaldība arī šogad atbalstīs jaunas biznesa idejas

Ciblas novada pašvaldība arī 2019. gadā rīko Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu, kurā iesniegtajiem projektiem tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums.

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts Ciblas novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību (turpmāk – MVK) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kopējā projektu līdzfinansēšanas summa ir 3000 eiro, tie nāks no pašvaldības Attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem. Atbalsts būs pieejams projektiem, kas Ciblas novadā tiks realizēti 2019. gada laikā.

Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu.

Uz līdzfinansējumu varēs pretendēt uzņēmumi, kuri atbilst MVK kategorijas nosacījumiem un kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ciblas novadā vai fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību Ciblas novadā.

Ir 4 ierobežojumi, kas liegs komercsabiedrībai piedalīties konkursā: maksātnespēja u.tml.; nav pilnā apmērā un termiņos nomaksāti nodokļi un nodevas; tikuši piemēroti Krimināllikumā noteikti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Uz līdzfinansējumu nevarēs pretendēt tie uzņēmumi, kas iepriekšējo trīs gadu laikā ir saņēmusi Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējumu Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ietvaros.

Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 1500 eiro. Viens uzņēmums vai fiziska persona konkursa kārtībā var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam. Attiecināmās izmaksas: palīgiekārtu, materiālu, instrumentu, informācijas un telekomunikāciju, tehnoloģiju iegāde, modernu tehnoloģisko iekārtu iegāde, pieslēgumu būvniecība, rekonstrukcija un remonts, ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts, informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mārketinga pasākumu izmaksas.

Pieteikuma iesniegšana

Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi, tas ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam” un iesniedzams (var iesūtīt pa pastu) Ciblas novada pašvaldības administrācijā („Domes nams”, c.Blonti, Bontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706). Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanai tiek noteikts pieņemšanas termiņš no 2019. gada 2. maija līdz 30. maijam plkst.16:00.

Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt pašvaldības Attīstības nodaļā, Ciblas novada domē vai pašvaldības mājaslapā internetā www.ciblasnovads.lv

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kam jāpievieno daži pielikumi. Dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Līdzfinansējuma izlietojums

Projekts, kas saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, jārealizē no 2019. gada 2. maija līdz 2019. gada 29. novembrim.

Pašvaldība viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu.

Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Attīstības nodaļai atskaites par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pašvaldībai (Attīstības nodaļai) un konkursa komisijai ir tiesības veikt pārbaudes (t.sk. pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un pēc projekta realizācijas līdz termiņam, kas aptver 2 gadus pēc projekta īstenošanas beigu datuma.

Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.

Biznesa_ideju_konkurss_NOLIKUMS_2019.doc
Biznesa_ideju_veidlapa.docx
Uz augšu