TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI

Ciblas novada pašvaldības tirgus izpēte Nr. CNP-2019/ESF-09
„Sirds un asinsvadu veselības diena”

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2
Zemākā piedāvājuma cena: 1 760,00 EUR, t.sk. Slimību profilakses pasākumi – 615,00 EUR un Veselības veicināšanas aktivitātes – 1 145,00 EUR.
Zemākās cenas iesniedzējs: IK „Lanas777”, reģ. Nr. 42402016620.
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības IK „Lanas777”, reģ. Nr. 42402016620 ar līguma cenu 1 760,00 EUR.
Svetlana Rimša,
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu