Aktivitātes skolās Fizikas gada laikā

Latvija izraudzīta par 3. Eiropas fizikas olimpiādes rīkotājvalsti. Olimpiāde notiks pavasarī, bet šis gads vispārējās izglītības iestādēs pasludināts par Fizikas gadu.  No šī gada janvāra būs pieejams papildu finansējums projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros fizikas apgūšanai.

Pašvaldībām tiks piešķirts kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedagoga un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai. Ciblas novada skolās – Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā tiks apmaksāta papildus 1 mācību stunda individualizētam pedagoga atbalstam izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai zemiem sasniegumiem sekmēs fizikā.

Pušmucovas pamatskolā ir paredzēti mācību eksperimenti, lai skolēni noskaidrotu atbildi uz jautājumu par kādu parādību praktiski pētnieciskā ceļā, kā arī praktiskais darbs, kur skolēni veiks darbības, novēros un izdarīs secinājumus. Tiks pievērsta uzmanība uzdevumu risināšanai, izmantojot fizikālas sakarības

Ciblas vidusskolā papildus nodarbību mērķis būs raisīt bērnos padziļinātu interesi par konkrēto mācību priekšmetu.  Skolēniem tiks sniegtas papildus konsultācijas, organizēti dažādi praktiskie darbi labākai vielas apguvei, notiks praktiska demonstrēšana, tādā veidā padarot saprotamāku vārdisko informāciju, tiks organizētas tematiski atbilstošas galda un kustību spēles. Īpaša uzmanība pievērsīs darbam ar tekstu, jo gan spēlēs, gan praktiskajos darbos, gan uzdevumu risināšanā svarīga ir teksta izpratne.

Sarmīte Leščinska, Ciblas novada pašvaldības izglītības speciāliste

Uz augšu