Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola turpina attīstīt skolēnu individuālās kompetences

Ciblas novadā divus mācību gadus (2019./2020 – 2020./2021.māc.g.) tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

2019. gada septembra sākumā Valsts izglītības satura centrs un Ciblas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības Līgumu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā un realizēšanā atbilstoši Līguma nosacījumiem, SAM MK noteikumiem un citiem Projekta ieviešanā piemērojamajiem tiesību aktiem. Paredzētais finansējums – 11000.67 EUR.

Projekta 2. posmā iesaistīsies gan Ciblas vidusskola, gan Pušmucovas pamatskola. Ciblas vidusskolas skolēni varēs saņemt atbalstu matemātikā – gan tie, kam ir augsti mācīšanās sasniegumi, gan tie, kuriem nepieciešama palīdzība, lai apgūtu mācību vielu. 3. un 4. klases skolēni varēs iesaistīties datorikas pulciņa nodarbībās. Pušmucovas pamatskolas skolēni varēs apmeklēt pedagoga palīga nodarbības matemātikā un datorikas pulciņa nodarbības.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi 2019./2020. mācību gadu par Tehnoloģiju gadu, jo projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM attīstība ir viena no prioritātēm. Pašvaldības līdz 30. septembrim var pieteikties papildus finansējuma saņemšanai.

Finansējumam papildus var pieteikties tikai tās pašvaldības un tikai tās skolas, kurām ir apstiprināts un spēkā esošs jaunais APP plāns. Ciblas novadam ir apstiprināts APP plāns – tātad, var pieteikties papildus finansējumam.

Finansējumam var pieteikties šādos virzienos:

  1. Tehnoloģiju gada īstenošanas pasākumi (kopā pieejamais finansējums 750 000 EUR);
    1. Fizikas gada turpināšanai (kopā pieejamais finansējums 500 000 EUR) – tikai tās skolas, kas piedalījās Fizikas gada pasākumos pagājušā gadā;
    1. Atbalsta pasākumu papildu atbalsts 1.-4. klasēm, ja skolas finansējums šobrīd plāna ietvaros nav pietiekams atbalsta personāla nodrošinājumam un pedagogu palīgiem kā otrajiem pedagogiem mācību stundās.

Ciblas novada skolas izvērtēs savus resursus, prioritātes un vēlmes un, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus izglītojamajiem, pieteiksies papildus finansējumam Tehnoloģiju gada ietvaros.

Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

Uz augšu