“Latvijas skolas soma” – visās Ciblas novada skolās

Septembra sākumā Latvijas Kultūras ministrija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Ciblas novada pašvaldību par projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanu Ciblas novadā. Projektā piešķirtais finansējums 2019./2020.mācību gada 1. semestrim – 1225 EUR. Tas tiek sadalīts proporcionāli izglītojamo skaitam mācību iestādēs. Projektā piedalās Ciblas vidusskola, Pušmucovas pamatskola un Ezersalas speciālā pamatskola.

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.            

Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

Uz augšu