PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS CENU IZPĒTI

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP-2019/ESF-19 „Veselības diena – Onkoloģisko slimību profilakses pasākumi” projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvaros.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 13. novembrim, plkst. 14:00. Pretendents nosūta ieskanētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv vai iesniedz piedāvājumu personīgi / nosūta pa pastu Ciblas novada pašvaldībai („Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706).

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, 29273077, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Tirgus cenu izpētes Nr. CNP-2019/ESF-19 noteikumi:

Uz augšu