Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūves darbiem.

Ciblas novada pašvaldība veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP-2019/ERAF-20 „Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūves darbiem” projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) ietvaros.

Piedāvājumus aicinām iesniegt līdz 2019.gada 29.novembrim, plkst. 12:00, nosūtot ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv vai iesniedzot piedāvājumu personīgi / nosūtot pa pastu Ciblas novada pašvaldībai („Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706).

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša; t. 65700844, 29273077; svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Tirgus izpētes Nr. CNP-2019/ERAF-20 noteikumi

Uz augšu