Nekustamā īpašuma „Sīpolnieki” izsole.

Ciblas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sīpolnieki”, kadastra numurs 6890-003-0130

IIzsole notiek Ciblas novada pašvaldība ēkā „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā sēžu zālē, 04.03.2020. plkst.10:00.
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 12 500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
Izsoles solis: EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 125 000,00 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Izsoles noteikumi.

Uz augšu