Ik mēnesi 31 bezdarbnieks iesaistīts algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra, lai mazinātu valstī bezdarba līmeni, īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāles 2020. gada 6. janvāra rīkojumu Nr.30.1-1/3, Ciblas novada pašvaldībai 2020. gadā katram mēnesim tika piešķirtas 31 algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas.

Par to, kā Ciblas novada pašvaldībā tiek organizēti algotiem pagaidu sabiedriskie darbi, informē par to atbildīgā amatpersona – Valentīna RUCIŅA:

– Ciblas novada pašvaldības vadība sadalīja vietu skaitu pagastiem, atbilstoši bezdarbnieku skaitam pagastā, kuri izteikuši vēlmi ņemt dalību algotos pagaidu sabiedriskajos darbos. Blontu pagastam iedalītas 5 vietas, Ciblas pagastam – 8, Līdumnieku pagastam – 5, Pušmucovas pagastam – 6, Zvirgzdenes pagastam – 7.  Bezdarbnieki veic dažādus palīgdarbus: teritorijas sakopšanas darbi, palīgdarbi komunālajā saimniecībā, malkas sagatavošana u.c.

Fotogrāfijā – bezdarbnieki gatavo malku Ciblas vidusskolas internāta ēkas apkurināšanai.

Zvirgzdenes pagastā bezdarbnieki uzstādīja žogu ap attīrīšanas iekārtām
Demontēto žoga sietu no Seļekovas kapsētas bezdarbniekiem uzdots uzstādīt ap Meža kapiem

Piemēram, Zvirgzdenes pagastā bezdarbnieki uzstādīja žogu ap attīrīšanas iekārtām, demontēja veco žogu Seļekovas kapsētai un Meža kapiem. Žogs ap Meža kapiem bija pilnīgi sapuvis, tāpēc nolēmām žogu, kas bija Seļekovas kapsētai, uzstādīt Meža kapiem, jo Seļekovā tiks uzstādīts jauns žogs. Ja šos darbus paveiksim pašu spēkiem, ietaupīsim krietnu summu pašvaldības budžetā.

Ciblas un Līdumnieku pagastā bezdarbnieki iesaistīti pagasta autoceļu uzkopšanā – izgriež to malās augošos krūmus un to atvases. Šādi tiek sakārtoti ceļi Felicianova – Stocenova, Meža Kocki – Lielie Trukšāni – Tumova, kā arī Krivandas ceļš.

Ir arī citi darbi, kuros pašvaldībai noder Algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā iesaistīto cilvēku palīdzība. Gadu gaitā koordinējot šo programmu Ciblas novadā, Valentīna Ruciņa ir ievērojusi dažas pozitīvas tendences. Pirmkārt, gados jaunu cilvēku šajā programmā maz – tātad jaunieši cenšas atrast darbu un strādā. Otrkārt, pakāpeniski ilgstošie bezdarbnieki, kas vēlējās iesaistīties algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā, dodas pensijā. Treškārt, šis pakalpojums vairāk pieprasīts ir Ciblas un Zvirgzdenes pagastos, kur ir lielāks iedzīvotāju skaits, līdz ar to šajos pagastos veidojas nelielas bezdarbnieku rindas. Savukārt Blontos un Pušmucovā rindas nav un ilgstošie bezdarbnieki biežāk var izmantot iespēju iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu.

Pasākumā var piedalīties cilvēki, kas ilgstoši ir bez darba un nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Bezdarbnieks var savā NVA filiālē paziņot par vēlmi iesaistīties pasākumā, ja bezdarbnieka statusā ir bijis reģistrēts vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēts mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājis.

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 200,00 euro apmērā (atlīdzību bezdarbniekam tiek izmaksāta proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā). Par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, tiek veikta iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Plašāk – NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv).

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu