Noteiktas izmaiņas Ciblas novada pašvaldības iestāžu darba organizācijā

Ciblas novada pašvaldībā sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” (turpmāk – COVID-19) izplatību 13.03.2020. ir izdots domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska Rīkojums Nr. 12 Par darba organizāciju un darbinieku veselības aizsardzības pasākumiem.

Rīkojums izdots, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ņemot vērā Ministru kabineta valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Epidemioloģiskās drošības likuma 8.panta pirmo daļu, kā arī Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC) operatīvo informāciju.

Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 16. martā un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

Ciblas novada pašvaldības iestādēs COVID-19 izplatīšanās novēršanai nolemts veikt vairākus preventīvus pasākumus.

No 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim:

tiek atcelti visi iestāžu rīkotie kultūras, sporta un citus publiskos pasākumi;

apmeklētājiem tiek slēgts Ciblas novada sporta komplekss Felicianovā un Tautas nami (Blontu TN, Ciblas TN, Pušmucovas TN un Zvirgzdenes TN); 

pagastu bibliotēkā var veikt tikai grāmatu apmaiņu;

iestādēs jāierobežo klientu apkalpošanu klātienē, iespēju robežās nodrošinot klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Iestāžu vadītājiem un direktoriem uzdots koordinēt preventīvos pasākumus COVID-19 izplatīšanās novēršanai iestādēs un nodrošināt SPKC rekomendāciju ievērošanu. Tāpat ir liegts uzņemt iestādēs ārvalstu delegācijas (ciemiņus). Vadītājiem ir jāizvērtē katra iestādes iekšējā pasākuma organizēšanas nepieciešamība. Attiecībā uz komandējumiem – vadītājiem ir jāatceļ visi iepriekš apstiprinātie, bet vēl nenotikušie komandējumi, nedrīkst apstiprināt jaunus komandējumus vai darba braucienus iestādes darbiniekiem. Ar iestādes darbiniekiem jāveic pārrunas, aicinot un aicināt atturēties no ārvalstu braucieniem. Gadījumā, ja darbinieks, kas uzturējies COVID-19 skartajās valstīs un teritorijās, kurās noteikti īpašie piesardzības pasākumi, atsakās ievērot pašizolāciju dzīvesvietā (mājas karantīna), atbilstošo Darba likuma 58.panta trešās daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darba vai atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm. Vadītājam ir jānodrošina, ka darbinieks pēc COVID-19 pārslimošanas atgriežas darbā tikai pēc tam, kad ir saņēmis ārstējošā ārsta apliecinājumu par izveseļošanos. Vadītājiem katru dienu jāsekot informācijai gan SPKC un pašvaldības mājas lapā, gan savā pašvaldības e-pasta adresē informācijai saistībā ar COVID-19 vīrusu.

Iestāžu darbiniekiem ir noteikts pienākums informēt Iestādes vadītāju/direktoru un tiešo darba vadītāju par nodomu, tai skaitā brīvajā laikā, doties ārpus Latvijas uz COVID-19 skartām valstīm vai teritorijām.

Koordinētai rīcībai Iestāžu vadītājiem/direktoriem uzdot konsultēties ar Ciblas novada pašvaldības izpilddirektori Ināru Sprudzāni.

Pašvaldības izpilddirektorei un pārvalžu vadītājiem uzdots iepazīstināt ar šo rīkojumu Iestāžu vadītājus un Ciblas novada pašvaldības administrācijas darbiniekus.

FOTO no Calvin.Aure.com

Uz augšu