Svarīgākais par NĪN un zemes nomas maksu

Ik gadu februārī Ciblas novada pašvaldībā tiek sagatavoti un izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi un zemes nomas rēķini.

Zemes īpašniekiem tiek izsūtīts Maksāšanas paziņojums. Personām, kas zemi nomā no pašvaldības, būs divi dokumenti: Maksājuma paziņojums par Nekustamā īpašuma nodokli, rēķins – par zemes nomas maksu.

Īsumā par katru no šiem dokumentiem.

Par zemes nomas rēķiniem

Aprēķini par pašvaldības zemes nomu sagatavoti 403 nomas līgumiem.

Šogad pašvaldības zemes nomas rēķina apmaksas termiņš ir 16.11.2020. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, tiek rēķināta kavējuma nauda. Vairākām personām nomas rēķinā parādās kavējuma nauda, lūdzu, ņemiet vērā, ka kavējuma summa ir naudas summa uz rēķina sastādīšanas brīdi.

Maksājot nomas maksu, ir jānorāda rēķina numurs vai personas dati (it īpaši tas ir svarīgi, ja persona maksā par citu personu, piemēram par radinieku vai rēķins tiek apmaksāts no zemnieku saimniecības konta par fizisku personu).

Tāpat kā pērn, arī šogad nomas rēķinā var būt ierakstīta ne vien nomas maksa, bet arī sniegts atgādinājums par nomas līguma termiņa beigām, ja tas iestāsies šajā gadā. Tādā gadījumā rēķinā zem kadastra numura ir ierakstīts datums – tas ir zemes vienības nomas līguma beigu termiņš 2020. gadā.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar izsūtītajiem rēķiniem!

Par NĪN maksāšanu

Kopumā novadā ir vairāk kā 3400 īpašumi, kuru īpašniekiem izsūtīti vairāk nekā 2000 maksāšanas paziņojumi. Maksāšanas paziņojums ir administratīvs akts, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.

NĪN termiņi šogad: 31.03.2020.; 15.05.2020.; 17.08.2020.; 16.11.2020.

Arī šogad vairāk kā 60% nodokļu paziņojumu tiek sūtīti pa pastu, kaut gan ik gadu tiek papildināta e-pastu datu bāze.

Informācija ir nosūtīta uz pagastu pārvaldēm un ir pieejama pagastu pārvalžu kasēs, kur var arī samaksāt nodokli, kā arī Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Blontos.

Ja NĪN maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) nav saņēmusi maksāšanas paziņojumu, tās pienākums ir informēt pašvaldību – rakstiski vai telefoniski.

Ikviens savus nodokļus var apskatīt, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, kur var redzēt nodokli un apmaksāt. Priecē, ka aizvien vairāk iedzīvotāju izmanto šo iespēju.

Maksājot nodokli, jānorāda maksājuma paziņojuma numurs vai konta nr. un īpašnieka dati. Šos nosacījumus īpaši svarīgi ievērot, ja maksājums tiek veikts par citai personai piederošu vai nomā esošu īpašumu, kā arī gadījumos, kad fiziska persona maksā par juridiskai personai piederošu īpašumu (un otrādi).  

Katru gadu ir pāris maksājumi, kas tiek aizskaitīti atpakaļ, jo nevar identificēt personu, par kuru maksā nodokli.

Personas, kas saņēmušas papildaprēķinu par neapsaimniekoto lauksaimniecības zemi, drīkst rakstīt iesniegumu par nodokļa pārrēķinu gadījumā, ja šī zeme bija kopta/apsaimniekota. Iesniegumus pašvaldība pārsūta Lauku atbalsta dienestam, kas izvērtē un sniedz atbildi. Ja tiek konstatēts, ka zeme bija apsaimniekota, tad tiek veikts pārrēķins un persona saņem jaunu Maksājuma paziņojumu.

Zemes kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests.

Nodokļa paziņojumā neparādās zemes platība, par kuru netiek rēķināts nodoklis – jaunaudzes platība, valsts robežas joslas platība.  

Pateicamies tiem nodokļa maksātājiem, kas laicīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa; nomas rēķinu un komunālo pakalpojumu apmaksu!

Ja rodas neskaidrības vai jautājumi – aicinām sazināties ar pašvaldību un rast atbildi (tālr. 65700844).

Uz augšu