VBTAI par bāriņtiesas darbības organizāciju ārkārtējās situācija laikā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) viedoklis par bāriņtiesas darbības organizāciju pamatjautājumos ārkārtējās situācijas laikā.

Bāriņtiesām jānodrošina iespēju visā bāriņtiesas darba laikā sazināties pa tālruni, mobilo tālruni un e-pastu, kā arī jāapstrādā saņemtos dokumentus. Dokumentu saņemšanu organizē saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību dokumentu iesniegšanai un pieņemšanai ārkārtējās situācijas laikā. Jābūt nodrošinātai dokumentu un iesniegumu iesniegšanai klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu (nodrošinot noteiktu pastkastīti dokumentu ievietošanai pašvaldības ēkās).

Ja akūti nepieciešama klātienes konsultācija, bāriņtiesa lūdz personu rakstiski apliecināt, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas.

Bāriņtiesas prioritāte – nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības. Bāriņtiesai jānodrošina iespēja uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, jānodrošina nekavējoša informācijas pārbaude, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida apdraudējumu.

Bāriņtiesu sēdes pēc iespējas organizējamas bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes. Bāriņtiesa operatīvi informē lietas dalībniekus par lietas plānoto turpmāko virzību. Beidzoties ārkārtējai situācijai, nodrošināma pārcelto vai atlikto lietu izskatīšana ārpus kārtas.

Bāriņtiesas pienākums ir reaģēt uz jebkuru informāciju par situāciju, kad, iespējams, bērns līdz 7 gadu vecumam ir atstāts viens vai bērna, jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnē.

 Lūdzam izsūtīt pašvaldības izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, pašvaldības sociālajam dienestam un iespējams, citām iestādēm vai organizācijām, aicinājumu nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas. Iespēju robežās maksimāli informēt apkārtējo sabiedrību par nepieciešamību ziņot, ja bērns palicis bez vecāku pārstāvības.

Ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, nepieciešams informēt viņus par iespēju izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Informāciju sagatavojusi Ciblas novada pašvaldības Bāriņtiesa

Kontaktinformācija: Cibla novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Astrīda Kozlovska. Tālr. 65729027, 26174832. e-pats: cibla.borintisa@inbox.lv

Uz augšu