Sociālā dienesta informācija

Lūdzam visus 1. un 2. grupas invalīdus pieteikties pie sava pagasta sociālā darbinieka!

Pašvaldība piedāvā 1. un 2. grupas invalīdiem dažādu palīdzību, tajā skaitā – pabalstus. Bet, lai šo palīdzību saņemtu, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti (vai to aprūpētājiem, ģimenes locekļiem u.c.) jāpiesakās Ciblas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Iespējams, sociālie darbinieki pat nezina, ka pašvaldībā dzīvesvietu ir reģistrējis kāds cilvēks ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Katrā Ciblas novada pagastā ir sociālās jomas speciālisti, pie kuriem griezties. Viņi strādā pagastu pārvaldēs.

Kontaktinformācija:

Blontu pagastā – 65700870. Sociālās palīdzības organizatore Inta Vonoga.

Ciblas pagastā – 65729027. Sociālā darbiniece Olita Kilupe.

Līdumnieku pagastā un Felicianovā – 65729371. Sociālās palīdzības organizatore Antoņina Hindogina.

Pušmucovas pagastā – 65728104. Sociālās palīdzības organizatore Valentīna Trukšāne.

Zvirgzdenes pagastā – 65700834. Sociālā darbiniece Aija Zlidne.

Sociālā dienesta vadītāja Inta SENKĀNE

Uz augšu