Lauksaimniecības konsultanti palīdzēs sagatavot Vienoto iesniegumu platību maksājumiem

Platību maksājumus 2020. gadā veido Vienotais platības maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums (ZAL).

VPM  ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecības zemi, kurā tiek audzēta kāda no at-balsttiesīgajām lauksaimniecības kultūrām, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un ja ir ievēroti daži nosacījumi.

Ciblas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultanti no š.g. 14. aprīļa palīdzēs iedzīvotājiem sagatavot iesniegšanai pieteikumu platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Konsultanti karti palīdzēs zīmēt telpās, kas būs sagatavotas konsultāciju sniegšanai Covid19 krīzes apstākļos:

Marina Barkāne – pašvaldības administratīvajā   centrā Blontos (1. stāva zālē),

Agris Trukšāns – Ciblas pagasta pārvaldes zālē.

Konsultēšanai obligāti jāpiesakās vismaz 1 dienu iepriekš un jāierodas konkrētā laikā.

Tālruņi:

Marina Barkāne – 26403122.

Agris Trukšāns – 28612349.

 Vienotais iesniegums jāiesniedz līdz 22.05.2020. (vai līdz 15.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu).

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam     iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2020.

Līdz 25.06.2020. pārklājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Uz augšu