Uz Banoņejas ceļa tiek klāts asfalts

Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ciemā, kas atrodas Lielā Ludzas ezera krastā, noslēgumam tuvojas ceļa pārbūves darbi. 7. un 8. maijā tiek klāts asfaltbetons. Būvnieki plāno šomēnes pilnīgi pabeigt visus darbus.

Banoņejas ceļš ir 320 metri garš, tas ir ģeogrāfisks Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums. Lai nodrošinātu Banoņejā izvietotajiem uzņēmumiem – SIA “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” un zemnieku saimniecība “Krekeri” – iespēju attīstīties un efektīvi darboties, šeit 2019. gada rudenī jau tika ierīkots ūdensvads un kanalizācija.

Banoņejas ceļa pārbūve tiek veikta projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006), kas tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 204 648,95 EUR, tostarp ERAF ieguldījums – 2 615 981,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 128 013,70 EUR.

Ciblas novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir 147 020,04 EUR, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 124 967,03 EUR un valsts budžeta dotācija sastāda 6 615,90 EUR. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 15 437,11 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Informē Mārīte Romanovska,

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu