Pašvaldības speciālisti Blontos, Ciblā un Pušmucovā palīdz sagatavot pieteikumus platību maksājumiem

Ciblas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultanti no š.g. 14. aprīļa palīdz iedzīvotājiem sagatavot iesniegšanai pieteikumu platību maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Konsultanti karti palīdz zīmēt telpās, kas būs sagatavotas konsultāciju sniegšanai Covid19 krīzes apstākļos.

 Konsultēšanai obligāti jāpiesakās,  zvanot konsultantiem, vismaz 1 dienu iepriekš un jāierodas konkrētā laikā.

Marina Barkāne (tālr.26403122) konsultē:

pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās – pašvaldības administratīvajā centrā Blontos (1. stāva zālē);

otrdienās – Pušmucovas pagasta pārvaldē.

Agris Trukšāns (tālr.28612349) konsultē: Ciblas pagasta pārvaldes zālē.

Pašvaldības algotā lauksaimniecības konsultanta darba vieta šajā COVID 19 krīzes periodā ir norobežota no klientiem, apgādāta ar dezinficēšanas līdzekļiem. Konsultantes dators ir savienots ar TV ekrānu, līdz ar to dati no viņas darba datora ir redzami uz lielā TV ekrāna, un klients viegli var sekot iesnieguma sastādīšanai drošā attālumā. Covid19 krīzes apstākļiem pielāgotās darba vietās var izmantot arī projektoru un ekrānu.

Platību maksājumus 2020. gadā veido Vienotais platības maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums (ZAL).

VPM  ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecības zemi, kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūrām, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, un ja ir ievēroti daži nosacījumi.

Marina Barkāne iesaka noskatīties LAD videosižetu par Platību maksājumu aktualitātēm!

Būtisks jaunums par termiņiem! Vienotais iesniegums jāiesniedz līdz 15.06.2020., bet LAD iesaka to tomēr izdarīt līdz iepriekš noteiktajam termiņam – 22.05.2020.

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2020.

Līdz 25.06.2020. pārklājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu