Zemes nomas tiesību iegūšana 6898-008-0095 izsole


       1.  Ciblas novada pašvaldībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  notiks Ciblas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6898-008-0095 – 4,6 ha platībā  zemes nomas tiesību iegūšana.

       Izsole notiks Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas telpās 2020.gada 25. jūnijā plkst.9.30

      Izsoles dalībniekus reģistrē Ciblas novada pašvaldībā,  adrese: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, 3.stāvā pie kancelejas vadītājas  darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00) līdz 2020.gada 19.jūnija  plkst.12.00 

       Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā nomas maksa gadā ir EUR 273,10  (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena.

       Izsoles dalībniekiem, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10,00 (desmit eiro un 00 centi) un drošības nauda – EUR 27,00 (divdesmit septiņi eiro un 00 centi).

         Nodrošinājuma naudu un reģistrācijas maksa par izsoli jāieskaita Ciblas novada pašvaldības kontā: LV57PARX0012469710001, banka: AS Citadeles banka, kods PARXLV22.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada pašvaldībā (Domes nams, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads) kancelejā darba laikā (darba dienās no plkst.9.00-15.00).

Izsoles noteikumi.Uz augšu