Apbalvoti skolu audzēkņi

Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem ir izstrādāts normatīvais dokuments „Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās”. Mācību gada noslēgumā no pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai tiek piešķirts finansējums.  Naudas balvas summējās par visiem skolēnu sasniegumiem: par sekmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem ārpusstundu konkursos, pašdarbības pulciņos un sporta sacensībās. Šāda skolēnu materiāla stimulēšana veicina viņu aktīvāku piedalīšanos mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs. Daudzi skolēni saņem vairākas atzinības par piedalīšanos un gūtajām sekmēm olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

2020. gadā no pašvaldības budžeta novada skolēnu apbalvošanai šogad ir piešķirti 1619 eiro, tajā skaitā – Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem 200 eiro, Ciblas vidusskolas audzēkņiem 1419 eiro. Tās ir mazākas summas kā iepriekšējos mācību gadus, jo sakarā ar Covid-19 krīzi mācību process skolās bija organizēts attālināti, nenotika daudzi iepriekš plānoti pasākumi, tajā skaitā mācību priekšmetu olimpiādes, sporta sacensības u.c..

Īpašas pašvaldības naudas balvas saņem skolēni, kuru vidējā atzīme liecībās ir visaugstākā.

Nominācija „Visvislabākais mācībās” – 50 eiro balva:

Antra TOPORKOVA, Ciblas vsk. 8.kl. (9,88 balles),

Anastasija KAPITONOVA, Pušmucovas psk. 6. kl. (8,71 balles),

„Vislabākais mācībās” – 30 eiro balva:

Sanda AUGUSTOVA, Ciblas vsk. 9. kl. (9,67 balles),

„Labākais mācībās” – 20 eiro balva:

Darja RUTKOVSKA, Ciblas vsk 6. kl. (9,57 balles),

Pušmucovas pamatskolā 8. klases audzēknes Odrija MIRONOVA un Aurēlija Aleksa PUĻA mācību gadu noslēdza ar vienādām sekmēm – vidējo atzīmi 8,63 balles. Līdz ar to tika nolemts nominācijām „Vislabākais mācībās” un „Labākais mācībās” paredzēto kopsummu (50 eiro) sadalīt vienādās daļās un katrai skolniecei izmaksāt balvu 25 eiro apmērā.

Šogad neviens skolēns netika izvirzīts nominācijai „Labākais sportā”, jo mācību gada laikā bija maz sporta sacensību, pēc kuru rezultāta varētu noteikt katras skolas labāko sportistu.

Naudas balvas tika izmaksātas individuāli katram skolēnam pagastu pārvaldēs, kasēs.

 Informāciju sagatavoja Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu