Darbi uz Franapoles – Ražanovas ceļa sākušies!

Jau informējām, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir atbalstījis mūsu pašvaldības projekta „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta” (Nr. 19-01-A00702-000029) iesniegumu.

SIA „MIKOR” uzsācis būvdarbus uz ceļa Z 6 Franapole – Ražanova posma 1,5 km garumā. Tiks pārbūvēts grants segums, sakārtotas esošās un izbūvētas jaunas nobrauktuves uz īpašumiem, novākts apaugums (krūmi, koki ceļmalā), sakārtoti notekgrāvji. Plānots līdz šī gada septembrim pabeigt visus darbus.

Pašvaldības autoceļa Z 6 kopējais garums ir 2,58 km. Plānots, ka atlikušo ap 1 km garo ceļa posmu pašvaldība varētu pārbūvēt par sava budžeta līdzekļiem.

Projektā apstiprinātā 1,5 km garā posma pārbūvi līdzfinansēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA). Projekta kopējās izmaksas 154 890,85 eiro, publiskais finansējums projekta realizēšanai 139 352,65 eiro.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informē Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu