Informācija par projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts Nr. 5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” tika uzsākts jau 2016. gadā ar iecerēm un vēlmēm: tika apzināti un uzrunāti uzņēmēji Ludzas, Ciblas un Kārsavas novados. Viens no projekta galvenajiem nosacījumiem – uzbūvētajai vai atjaunotajai infrastruktūrai ir jākalpo uzņēmējiem, kuriem savukārt jānodrošina jaunu darba vietu radīšana un investīciju ieguldījums sava uzņēmuma attīstībai.

Līgums par projekta īstenošanu tika parakstīts 17.02.2017. starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un Ludzas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris. Ludzas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumus ar Ciblas un Kārsavas novada pašvaldībām. Plānotā kopēja summa projekta aktivitāšu īstenošanai bija paredzēta 3 315 059.62 EUR.

Projekta ietvaros tika veikta  8 objektu izbūve vai pārbūve.  Kopējās projekta faktiskās attiecināmās izmaksas sastāda 2 229 139,69 EUR, no tām ERAF daļa – 1 816 763,67 EUR; valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 88 610,52 EUR; pašvaldību līdzfinansējums – 206 757,90 EUR un privātās (uzņēmēju) attiecināmās izmaksas – 117 007,60 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 17.02.2017. – 16.11.2020.

Pabeigtās darbības:

 • pārbūvēta Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela
 • pārbūvēta Ludzas pilsētas Odu iela
 • pārbūvēts A.Jurdža ielas posms no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai
 • pārbūvēts Kārsavas novada pašvaldības ceļa P-154 posms Mežvidu pagastā Klonešnīkos
 • izbūvēts ceļš Kārsavas novada pašvaldības Mežvidu pagasta Klonešnīkos, kas nodrošina vietējiem komersantiem transporta infrastruktūru nokļūšanai uz valsts ceļu
 • izbūvēta elektrosadales pazemes līnija no Kārsavas līdz Mežvidu pagasta Klonešnīkiem
 • izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācija Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejā
 • pārbūvēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļš.

Projekts tika īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Pateicoties projektam partneriem ir jāsasniedz šādi rādītāji:

 • sakārtotas degradētās teritorijas – 3,58 ha
 • radītas 58 jaunas darba vietas
 • laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.01.2022. komersanti, kuri ir guvuši labumu no izveidotās infrastruktūras, ir investējuši savā attīstībā 4 225 000 euro.

Ciblas novada teritorijā tika realizētas divas aktivitātes: Banoņejas ceļa pārbūve 320 metru garumā un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve Banoņejā. Otro aktivitāti Ciblas novada pašvaldība ar domes lēmumu nodeva realizēt Ludzas novada pašvaldībai, jo arī izbūvēto inženiertīklu apsaimniekotājs būs SIA „Ludzas apsaimniekotājs”.

Ciblas novada pašvaldības projekta daļas izdevumi ir šādi: kopsumma 175 309,87 EUR; no tiem attiecināmās izmaksas 174 945,13 EUR.; ERAF daļa – 148 703,37 EUR; valsts budžeta dotācija – 7872,53 EUR; pašvaldības ieguldījums – 18 733,97 EUR.

Šo summu veido – būvdarbu izmaksas: 132 281,79 EUR, PVN par būvdarbiem – 27779,18 EUR; būvprojekta izstrāde – 3511,20 EUR; būvuzraudzības nodrošināšana – 83479,00 EUR; autoruzraudzības veikšana – 3049,20 EUR un projekta izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana – 384,78 EUR.

Izbūvētais ceļš kalpo kā ceļa turpinājums Ludzas pilsētas Odu ielai, to aktīvi izmanto viens no lielākajiem uzņēmumiem – SIA “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”, kas arī lielā mērā nodrošina projekta sasniedzamo rādītāju sasniegšanu.

Izbūvētajam ceļam ir 5 gadu garantija, ko būvnieks apliecina ar speciālu apdrošināšanas polisi. Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā 2020. gada 29. jūlijā.

Ar šī projekta īstenošanu sadarbība infrastruktūra jautājumos nebeigsies: augustā tika apstiprināts vēl viens kopprojekts, kuru Ciblas novada pašvaldība īstenos kopā ar Ludzas un Kārsavas novada pašvaldību. 2020. – 2021. gadā tiks pārbūvēta ēka Blontu ciemā, kura tiks izmantota uzņēmējdarbības vajadzībām, un tiks pārbūvēts pašvaldības ceļš P-2 Pušmucova-Nūraugi.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu