Uz ikmēneša stipendiju varēs pretendēt 9.-12. klašu audzēkņi ar vidējo atzīmi 5 balles

28. jūlijā notika kārtējā Ciblas novada pašvaldības domes sēde. Tajā deputāti skatīja 8 jautājumus.

Jaunā redakcijā tika apstiprināti noteikumi “Par stipendiju piešķiršanu Ciblas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem”. Tie stāsies spēkā jau š.g. 1. septembrī.

Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, attiecas uz vērtējumu, kuru sasniedzot 9. – 12. klašu skolēniem tiek piešķirta stipendija, un stipendijas apmēru. Noteikts, ka stipendija tiek piešķirta Ciblas vidusskolas 9. kl. un 10.-12. kl., Pušmucovas 9. kl. skolēniem, kuriem iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 4 ballēm un vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 5 ballēm. Būtisks nosacījums stipendijas saņemšanai – audzēknis nav neattaisnoti kavējis mācības un nav pārkāpis skolas Iekšējās kārtības noteikumus, nav bijis arī administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas.

Stipendiju apmēri atkarīgi no vidējās atzīmes iepriekšējā semestrī:

20 eiro mēnesī – ne zemāka par 5 ballēm,

25 eiro mēnesī – ne zemāka par 6 ballēm,

30 eiro mēnesī – ne zemāka par 7 ballēm,

40 eiro mēnesī – ne zemāka par 8 ballēm,

50 eiro mēnesī – ne zemāka par 9 ballēm.

Stipendijas tiek piešķirtas no Ciblas novada pašvaldības skolu budžeta līdzekļiem. Skolu direktori līdz mācību gada 10. septembrim un 10. janvārim iesniedz saskaņošanai izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas piešķiršanas kritērijiem, norādot sekmju rezultātus. Stipendijas tiek izmaksātas 9 mēnešus – no septembra līdz maijam. Izmaksa tiek veikta reizi mēnesī, pārskaitot stipendiju izglītojamā vai tā vecāku bankas kontā.

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt skolēnus labāk mācīties.

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO avots: foter.com

Uz augšu